Javys, a.s.

Program vývoja hlbinného úložiska v SR

Práce na projekte vývoja hlbinného geologického úložiska začali v roku 1994 a nadviazali na práce vykonané v bývalej ČSFR. Projekt je financovaný z Národného jadrového fondu na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s VJP a RAO (pôvodne Štátny fondu likvidácie jadrovo-energetických zariadení a nakladania s vyhoreným jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi). Tento fond je tvorený z príspevkov pôvodcov rádioaktívnych odpadov a vyhoreného jadrového paliva a príspevkami štátu. V minulosti zadávateľom prác v rámci vývoja hlbinného úložiska boli Slovenské elektrárne, a.s. Po privatizácii Slovenských elektrární tieto činnosti zabezpečuje Jadrová vyraďovacia spoločnosť, a.s.

V období rokov 1996–2001 boli ukončené dve etapy projektu Vývoj hlbinného úložiska. V rámci ukončených etáp boli riešené úlohy v oblasti projektových a realizačných činností, výberu lokality, bezpečnostných rozborov a zapojenia verejnosti. V rámci prác v nasledujúcom období musia výsledky riešení zabezpečiť zvládnutie a preukázateľnosť všetkých dôležitých podmienok prípravy a realizácie hlbinného úložiska, z čoho je najdôležitejšie vytypovanie lokality, vrátane jej akceptovateľnosti verejnosťou. Od tohto dôležitého medzníka sa potom bude odvíjať prípravná fáza končiaca stavebným povolením. Následne sa pristúpi k realizačnej fáze, ktorá bude zavŕšená uzavretím hlbinného úložiska.

Prebiehajú práce na príprave trojrozmerných počítačových modelov lokalít potenciálne vhodných pre umiestnenie úložiska. Tieto modely vychádzajú zo súčasných poznatkov z geológie, petrografie, seizmicity, neotektoniky, hydrogeológie a geochémie lokalít. Posudzujú sa interakcie medzi hostiteľským prostredím (íly alebo granity) a inžinierskymi bariérami, možné zmeny hostiteľskej horniny a inžinierskych bariér vyvolané očakávanými geochemickými procesmi.

Rozpracovaný je prvý návrh kontajnera, utesňovanie kontajnerov vo vrtoch, definované sú základné požiadavky na fyzikálne a chemické vlastnosti tlmivých a tesniacich materiálov, vhodných pre utesnenie a uzatvorenie ukladacích vrtov a tunelov, šácht a komunikačných priestorov.

Vypracovaný je prvý návrh hlbinného geologického úložiska pre hypotetickú lokalitu a dve horninové prostredia (ílové a kryštalické) a koncepčné návrhy týkajúce sa technických aspektov prevádzky podzemných a nadzemných zariadení. Hodnotili sa predbežné technologické, technické, ekonomické a časové požiadavky na implementáciu a stanovili sa priority prípravy výstavby.

Súčasný stav výberu lokality pre hlbinné úložisko je charakterizovaný kritickým zhodnotením existujúcich geologických údajov z prieskumu územia Slovenskej republiky a vytypovaním oblastí, v ktorých by sa mohli nájsť potenciálne vhodné lokality pre hlbinné úložisko. V týchto oblastiach sa neskôr vykoná podrobný geologický prieskum. Výber hostiteľského horninového prostredia je zatiaľ otvorený – zvažujú sa kryštalické a ílové horninové prostredia.

Na riešení programu vývoja hlbinného úložiska sa okrem slovenských organizácií podieľajú aj riešiteľské kolektívy z Českej republiky a Veľkej Británie. Každý rok sa organizujú s odborníkmi z Českej republiky semináre zamerané na výmenu informácií o stave programov v obidvoch republikách. Odborníci zo slovenských riešiteľských organizácií absolvovali študijné pobyty na viacerých významných zahraničných pracoviskách a prezentovali výsledky prác na viacerých medzinárodných sympóziách a konferenciách v zahraničí.

detail
detail