Javys, a.s.

Obstarávanie BIDSF

 

Všeobecné oznámenie o obstarávaní

Názov projektu Medzinárodný fond na podporu vyradenia z prevádzky JE Bohunice
– Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Krajina Slovenská republika
Obchodné odvetvie Jadrová bezpečnosť
Identifikačné číslo projektu  
Zdroj financovania BIDSF
Typ zmluvy Tovary, práce, dodávka a inštalácia, konzultačné služby
Typ oznámenia Všeobecné oznámenie o obstarávaní
Dátum zverejnenia 12. január 2018
Dátum uzávierky 31. december 2018 o 23:59 bratislavského miestneho času

Toto oznámenie je aktualizáciou Všeobecného oznámenia o obstarávaní k danému projektu uverejneného na webovej stránke EBOR a JAVYS, a.s. a v Obchodnom vestníku SR dňa 19. januára 2017.

Medzinárodný fond na podporu vyradenia z prevádzky JE Bohunice (BIDSF) spravovaný Európskou bankou pre obnovu a rozvoj bol založený v novembri 2001 na financovanie a/alebo spolufinancovanie vybraných projektov počas obdobia približne 20 rokov v celkovej výške asi 681 miliónov EUR. Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. (JAVYS) vzala na seba záväzok realizovať program zahŕňajúci projekty na prípravu vyraďovania a projekty vyraďovania, ktoré vyplývajú z rozhodnutia Slovenskej republiky odstaviť 1. a 2. blok jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach (JE V1 Jaslovské Bohunice) a majú byť financované a/alebo spolufinancované zo zdrojov fondu. Schválenie financovania projektov podlieha rozhodnutiu Zhromaždenia prispievateľov BIDSF. Zhromaždenie môže meniť obsah projektov.

Predkladané projekty na podporu vyraďovania si v najbližších dvanástich mesiacoch budú vyžadovať obstaranie zmlúv na tovary, práce, dodávky a inštalácie a služby v nasledujúcich oblastiach a/alebo projektoch:

• Konzultačné služby Konzultanta PMU;
• Oprava systému elektrického napájania JAVYS, a.s.;
• Integrálny sklad pre rádioaktívny odpad špecifického charakteru;
• Nákup laboratórneho vybavenia pre proces vyraďovania JE V1;
• Nákup vybavenia IT a Systém riadenia dokumentácie.

Očakáva sa, že súťaže k uvedeným zmluvám sa začnú v roku 2018.

Proces predkladania ponúk bude pod vedením PMU, ktoré zabezpečuje včasné ukončenie projektov na podporu vyraďovania v rámci hraníc daného rozpočtu a definovaných štandardov kvality.

Obstarávanie zmlúv, ktoré majú byť financované zo zdrojov grantu z BIDSF pod správou EBOR, sa riadi Politikou a pravidlami obstarávania EBOR, dostupnou na stránke http://www.ebrd.com/news/publications/policies/procurement-policies-and-rules.html. Do súťaže sa môžu zapojiť spoločnosti z akejkoľvek krajiny.

Zdroje z grantov BIDSF nebudú použité za účelom akýchkoľvek platieb fyzickým alebo právnickým osobám alebo akéhokoľvek dovozu tovarov v prípade zákazu takejto platby či dovozu rozhodnutím Bezpečnostnej rady OSN podľa kapitoly VII Charty OSN alebo podľa zákona či vyhlášky platnej v krajine objednávateľa.


V prípade záujmu môžu dodávatelia, zhotovitelia a konzultanti kontaktovať:

p. Ladislav Marton
vedúci odboru obstarávania
a podpory riadenia zmlúv projektov BIDSF

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Tomášikova 22
821 02 Bratislava
Slovenská republika
Fax: +421 2 4826 2917
E-mail: marton.ladislav@javys.sk

 

Toto oznámenie sa týka tovarov, prác, dodávky a inštalácie a služieb, ktoré sa majú obstarať formou verejnej súťaže k projektom financovaným z Medzinárodného fondu na podporu vyradenia z prevádzky JE Bohunice (BIDSF), ktorý spravuje Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBOR). Potenciálni uchádzači zaujímajúci sa o ďalšie informácie o tomto obstarávaní alebo o projektoch vo všeobecnosti by mali kontaktovať Projektovú manažérsku jednotku (PMU), nie EBOR.


 

detail
detail