Javys, a.s.

Vyraďovanie JE V1

Vyraďovanie jadrovej elektrárne je zložitý proces a v mnohých aspektoch je odlišný od demontáže nejadrového zariadenia.

Rovnako ako počas vlastnej prevádzky jadrovej elektrárne, aj počas procesu vyraďovania, pri už odstavenom reaktore a odstránenom jadrovom palive, musí ostaťzachovaná disciplína, systémovosť prác, kvalita a kontrola celého procesu a vysoká úroveň kultúry bezpečnosti pri riadení procesu. Ekonomické hľadisko taktiež zohráva významnú úlohu, aby aj v týchto záverečných etapách životnosti jadrovej elektrárne ostali plne zachované a funkčné všetky atribúty konvenčnej a radiačnej bezpečnosti tak pre zamestnancov, ako aj pre verejnosť.

Vláda Slovenskej republiky prijala záväzok definitívne odstaviť oba bloky JE V1 svojim Uznesením č. 801/1999 zo dňa 14. 9. 1999, v ktorom bol určený termín pre odstavenie 1. bloku na koniec roku 2006 a 2. bloku na koniec roku 2008. Oba bloky boli v stanovených termínoch odstavené.

V súlade so slovenskou legislatívou a platnými prevádzkovými dokumentami po odstavení oboch reaktorov nasledovalo obdobie ukončovania prevádzky, ktoré zahŕňalo dochladzovanie a odvoz vyhoretého jadrového paliva, prípravy elektrárne na demontáž a demoláciu, ako aj vypracovanie potrebných analýz a príslušnej licenčnej dokumentácie pre vydanie povolenia na vyraďovanie. Multikriteriálnou analýzou bola zvolená alternatíva bezprostredného vyraďovania (IDO). Hlavnou črtou tejto alternatívy je bezprostredná a plynulá demontáž zariadení v čo najkratšom čase po ukončení prevádzky, nasledovaná demoláciou budov až na dno stavebnej jamy a prípravou lokality na ďalšie priemyselné využitie.

Vyraďovanie JE V1 sa uskutočňuje v dvoch etapách s termínom ukončenia v roku 2027. Prvá etapa prebiehala od 20. júla 2011 do 31. decembra 2014. Druhá etapa začala 1. januára 2015 a je naplánovaná do 31.12.2027.

Celkové náklady na ukončovanie prevádzky a vyraďovanie JE V1 sú vyčíslené na 1,237 mld. €.

Činnosti ukončovania prevádzky, prípravy vyraďovania a samotného vyraďovania jadrovej elektrárne JE V1 v Jaslovských Bohuniciach sú spolufinancované z prostriedkov Národného jadrového fondu a z prostriedkov EÚ (Program Bohunice) prostredníctvom dvoch implementačných orgánov. Tými sú Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBOR) prostredníctvom Medzinárodného fondu na podporu odstavenia JE V1 (BIDSF) a Národná agentúra (Slovenská inovačná a energetická agentúra).

detail
detail