Javys, a.s.

Strategický partner ČEZ

Skupina ČEZ

O strategickom partnerovi ČEZ, a. s., rozhodla vláda SR koncom roka 2008. Vybraný investor najlepšie spĺňal všetky stanovené kritériá, medzi ktorými boli finančná sila investora, inžinierske kapacity, skúsenosti s prípravou výstavby, výstavbou a prevádzkou JE, licenčnými procesmi v lokálnom i v medzinárodnom prostredí. Zvažovaná bola aj schopnosť spoločnosti ČEZ zabezpečiť záložnými zdrojmi výpadky v slovenskej prenosovej a distribučnej sústave a v prípade potreby riešiť export a import elektriny.

Historické väzby, ktoré majú slovenská a česká energetika a jadrový priemysel oboch krajín vôbec, sú jedny z najužších v celej Európe. Oboch partnerov projektu spája spoločná minulosť. ČR a SR mali až do roku 1993 spoločnú energetickú sústavu. Obe krajiny na svojich územiach spoločne vybudovali jadrové elektrárne na báze tlakovodných reaktorov (Jaslovské Bohunice, Dukovany, Temelín, Mochovce), majú stále podobnú skladbu energetických zdrojov, legislatívne a regulačné prostredie, ale aj pretrvávajúce obchodné a personálne väzby. Jadrová energetika je zdrojom vysoko ekologickým i ekonomickým, obe krajiny dlhodobo jadrovú energetiku využívajú a disponujú vynikajúcimi odborníkmi na túto oblasť. Jadrová energetika v Českej republike i na Slovensku bola budovaná na základe jednotného jadrového programu vo vtedajšom Československu. Od tej doby sa datuje úzka, neprerušená spolupráca medzi jadrovými expertmi oboch krajín.

 

Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a.s.
Vznik Jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska

V decembri 2009 schválila slovenská vláda založenie obchodnej spoločnosti Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a. s. (JESS). V spoločnom podniku má JAVYS, a. s., 51% podiel a Skupina ČEZ vlastní 49 %. Manažérska kontrola spoločnosti funguje na princípe rovnosti oboch partnerov, ktorý sa premieta do všetkých orgánov spoločnosti. Slovenský JAVYS oprávňuje 51% podiel nominovať do orgánov spoločnosti JESS, a. s., generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva, rovnako ako aj predsedu dozornej rady spoločnosti. Zástupcovia Skupiny ČEZ obsadzujú pozície podpredsedu predstavenstva a podpredsedu dozornej rady.

detail
detail