Javys, a.s.

Medzisklad vyhoretého paliva

Spoločnosť JAVYS, a. s., v rámci procesu nakladania s vyhoretým jadrovým palivom (VJP) zabezpečuje činnosti týkajúce sa skladovania, manipulácií a jeho monitorovania. V uvedenej oblasti vlastní a prevádzkuje jadrové zariadenie Medzisklad vyhoretého jadrového paliva. V tomto zariadení je od roku 1987 bezpečne dlhodobo skladované vyhoreté jadrové palivo z reaktorov typu VVER 440 mokrým spôsobom po dobu 50 a viac rokov, resp. do doby, kým nebude realizovaná konečná etapa v nakladaní s vyhoretým jadrovým palivom spočívajúca v prepracovaní alebo jeho priamom uložení v hlbinnom úložisku.
V rokoch 1996 až 1999 bol realizovaný projekt rekonštrukcie medziskladu so seizmickým zodolnením a rozšírením jeho skladovacej kapacity. Súčasne sa okrem iného rekonštruovali dôležité technologické, riadiace, elektrické a bezpečnostné systémy ako i systémy radiačnej kontroly, realizovalo sa doplnenie autonómneho chladiaceho okruhu bazénových vôd a dieselgenerátora vlastného napájania, systém kontroly tesnosti paliva, systém dlhodobého monitorovania stavebnej a technologickej časti, vrátane monitorovania stavu vyhoretého jadrového paliva. Na zabezpečenie skladovania všetkého uvažovaného vyhoretého jadrového paliva zo slovenských prevádzkovaných a budovaných reaktorových blokov je zameraný projekt dobudovania skladovacej kapacity vyhoretého jadrového paliva v lokalite Jaslovské Bohunice.


Prevádzka MSVP

Medzisklad vyhoretého jadrového paliva je samostatným stavebným objektom. Jeho hlavnú časť tvoria štyri skladovacie bazény, ktoré sú prepojené manipulačným kanálom. Vyhoreté jadrové palivo je skladované v zásobníkoch typu KZ-48, resp. T-13 pod tieniacou vrstvou demineralizovanej vody, ktorá slúži zároveň aj ako chladiace médium pre odvod zostatkového tepla.
Počas skladovania a manipulácií s vyhoretým jadrovým palivom v medzisklade sú všetky bezpečnostné funkcie zabezpečené stavebnými konštrukciami, technologickými zariadeniami a ostatnými systémami, ktoré sú naprojektované tak, aby zabezpečovali jadrovú a radiačnú bezpečnosť medziskladu nielen počas normálnej prevádzky, ale aj počas prípadných havarijných stavov.

 

Dobudovanie skladovacej kapacity vyhoretého jadrového paliva

Dobudovanie skladovacej kapacity vyhoretého jadrového paliva je riešené v dvoch etapách, pričom v prvej etape je rozšírenie skladovacej kapacity o minimálne 10 100 ks vyhoretého jadrového paliva a v druhej etape o minimálne 8 500 ks vyhoretého jadrového paliva. Dobudované skladovacie kapacity sú stavebne prepojené so súčasnou budovou MSVP. Skladovanie vyhoretého jadrového paliva je riešené suchým spôsobom v hermetických kanistroch umiestnených v podzemných železobetónových skladovacích moduloch.

detail
detail