Javys, a.s.

Rámcová dohoda BIDSF

RÁMCOVÁ DOHODA medzi SLOVENSKOU REPUBLIKOU a EURÓPSKOU BANKOU PRE OBNOVU A ROZVOJ

týkajúca sa aktivít Medzinárodného fondu pre podporu odstavenia Bohuníc na Slovensku

Zo dňa 16. novembra 2001

 

PREAMBULA

KEĎŽE Slovenská republika prehlasuje, že dosiahnutie cieľov tejto Dohody je v duchu spolupráce medzi Slovenskou republikou a Európskymi spoločenstvami podľa článkov 80 a 98 Európskej dohody o pridružení uzavretej medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi, na strane jednej a Slovenskou republikou, na strane druhej;

KEĎŽE v roku 1999, v presadzovaní svojej politiky pristúpiť k Európskej únii, Slovenská republika prevzala na seba pevný záväzok ku konečnému odstaveniu blokov 1 a 2 JE Bohunice (ďalej len „JE Bohunice V1“) do určitého termínu špecifikovaného v časti 5.1.3 Energetickej politiky Slovenskej republiky prostredníctvom prijatia uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 801/99 zo dňa 14. septembra 1999;

KEĎŽE Slovenská republika, okrem týchto konkrétnych záväzkov ku konečnému odstaveniu JE Bohunice V1, zostavuje špecifické plány a stratégie pre vyraďovanie JE Bohunice V1, zvlášť tzv. „Predbežný program vyraďovania“;

KEĎŽE vláda Slovenskej republiky je zodpovedná za implementáciu záväzkov a súvisiacich programov pre konečné odstavenie JE Bohunice V1;

KEĎŽE verejná správa a príslušné špecializované orgány Slovenskej republiky sú zodpovedné konať pri výkone implementačných krokov a prevádzkovateľ JE Bohunice V1 má na starosti výkon odstavenia JE Bohunice V1 a vypracovanie projektov pre etapu pred vyraďovaním a projekty vyraďovania v súlade so záväzkom krajiny k odstaveniu;

KEĎŽE zmluvné strany uznávajú dôležitosť záväzku ku konečnému odstaveniu JE Bohunice V1;

KEĎŽE podľa Pravidiel Medzinárodného fondu pre podporu odstavenia Bohuníc (International Decommissioning Support Fund) (ďalej len „Fond“) Európska banka pre obnovu a rozvoj (ďalej len „Banka“) súhlasila spravovať grantové prostriedky, ktoré majú byť k dispozícii od Prispievateľov do Fondu na financovanie alebo spolufinancovanie, prostredníctvom grantov, prípravy a implementácie vybraných projektov týkajúcich sa poskytnutia technickej pomoci a nadobúdania, inštalácie a uvedenie do prevádzky zariadenia potrebného na podporu konečného odstavenia s cieľom následného vyraďovania JE Bohunice V1;

KEĎŽE Slovenská republika uznáva, že Fond bol založený na pomoc Slovenskej republike pri poskytovaním grantov, vrátane financovania vybraných Projektov v etape pred vyraďovaním, zatiaľ čo celý proces vyraďovania bude trvať veľa desaťročí a potom bude musieť byť financovaný prednostne Slovenskou republikou;

KEĎŽE Slovenská republika uznáva, že poskytovanie grantov prostredníctvom Fondu musí byť doplnené slovenskými zdrojmi (t.j. prostredníctvom finančných a nefinančných príspevkov) vo všetkých etapách implementácie Projektov;

KEĎŽE Slovenská republika uznáva, že Banka vystupuje výlučne vo svojej funkcii správcu prostriedkov pre a v mene Prispievateľov do Fondu a že táto činnosť je nezávislá od jej úlohy ako finančnej inštitúcie podporujúcej investičné projekty v súlade s ekonomickými bankovými princípmi;

KEĎŽE Slovenská republika a Banka chcú stanoviť rámec na riadenie fungovania Fondu a poskytovanie grantov na implementáciu Projektov v Slovenskej republike.

 

PRETO, SLOVENSKÁ REPUBLIKA a EURÓPSKA BANKA PRE OBNOVU A ROZVOJ
vystupujúc ako správca grantových prostriedkov poskytnutých Fondom sa týmto dohodli takto:

 

Časť 1. Granty a slovenské zdroje

 1. Banka bude poskytovať financovanie na báze grantu zo zdrojov Fondu (ďalej len „Granty“) na financovanie alebo spolufinancovanie implementácie Projektov na podporu vyraďovacích prác JE Bohunice V1 a opatrení v energetike, ktoré sú dôsledkom rozhodnutia prijatého Slovenskou republikou na konečné odstavenie JE Bohunice V1 prostredníctvom poskytnutia technickej pomoci a nadobúdania, inštalácie a uvedenia do prevádzky zariadenia.
 2. Poskytnutie Grantov bude v súlade s Pravidlami Fondu a bude podliehať dostupnosti prostriedkov prispievaných do Fondu a schváleniu kompetentnými orgánmi Fondu.
 3. Granty budú dané k dispozícii prevádzkovateľovi JE Bohunice V1 a iným subjektom relevantným na dosiahnutie účelov Fondu (ďalej len „Prijímateľ (-lia)“).
 4. Poskytovanie Grantov zo zdrojov Fondu bude doplnené slovenskými zdrojmi. Takéto zdroje budú poskytnuté v peniazoch alebo nepeňažným vkladom, alebo inak vo všetkých etapách implementácie Projektov. Slovenské zdroje budú špecifikované referenciou na rôzne komponenty Projektov a budú určené v Dohodách o grantoch uzavretých podľa časti 2.

 

Časť 2. Dohody o grantoch

 1. Všetky Granty poskytnuté podľa časti 1. budú podliehať uzavretiu Dohody o grante medzi Bankou v mene Fondu a relevantným Príjemcom a budú implementované v súlade s termínmi a podmienkami stanovenými alebo na ktoré je odkaz v príslušných Dohodách o grantoch.
 2. Dohoda o grante bude:
  I)   uzavretá priamo medzi Bankou a Príjemcom;
  II)  obsahovať konkrétnu referenciu na túto Rámcovú dohodu;
  III) podliehať štandardným pravidlám a podmienkam pre granty Fondu.
 3. V prípade nesúladu medzi touto Rámcovou dohodou a ktoroukoľvek Dohodou o grante ustanovenia tejto Rámcovej dohody budú mať prednosť v miere potrebnej na odstránenie tohto nesúladu.

 

Časť 3. Implementácia Projektov

 1. Implementácia každého Projektu bude riadená, koordinovaná a monitorovaná Project Management Unit – riadiacou jednotkou projektu (ďalej len „PMU“) založenou Príjemcom. PMU založí adekvátne organizačné štruktúry na výkon konkrétnych inžinieringových, obstarávacích alebo iných služieb. PMU bude obsadená konzultantmi prijatými v súlade s aplikovateľnými postupmi Banky a Fondu a s vhodne kvalifikovanými špecialistami poskytnutými Príjemcom. Dohoda o grante bude obsahovať špecifické ustanovenia týkajúce sa zodpovedností, založenia, prevádzky a financovania PMU.
 2. Tovar, práce a služby, vrátane služieb konzultantov, požadované pre Projekty a ktoré majú byť financované z výnosov ktoréhokoľvek Grantu, budú obstarané v súlade s Pravidlami pre Fond a konkrétnymi ustanoveniami relevantnej Dohody o grante.
 3. Riadne autorizovaní predstavitelia Banky budú autorizovaní z času na čas urobiť kontrolu záznamov a účtov týkajúcich sa ktoréhokoľvek Projektu a urobiť kópie týchto a urobiť audit a preskúmať takéto záznamy a účty, použitie ktoréhokoľvek tovaru a služieb poskytnutých podľa tejto Rámcovej dohody a relevantnej Dohody o grante.

 

Časť 4. Podpora implementácie Projektu

 1. Slovenská republika zabezpečí úplný a presný výkon príslušných povinností podľa Dohôd o grantoch zo strany každého Príjemcu vlastneného alebo kontrolovaného Slovenskou republikou.
 2. Bez obmedzenia povinností stanovených v ods.(a) tejto časti, Slovenská republika:
  I)   vykoná alebo spôsobí, aby boli vykonané všetky kroky, vrátane včasného poskytnutia prostriedkov, zariadení, služieb a ostatných zdrojov potrebných alebo vhodných na implementáciu Projektov a umožní každému Príjemcovi vykonávať svoje príslušné povinnosti v súlade s ustanoveniami Dohôd o grantoch;
  II)  nevykoná ani nepovolí vykonanie takých krokov, ktoré by bránili alebo zasahovali do takého výkonu;
  III) zabezpečí promptné posúdenie a vybavenie žiadostí o všetky licencie, povolenia, schválenia a promptné preclenie v súlade s príslušnými vnútroštátnymi predpismi Slovenskej republiky na promptnú a efektívnu implementáciu všetkých Projektov; *)
  IV) zabezpečí, aby Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „ÚJD“) a ostatné úrady, ktoré majú na starosti udeľovanie licencií a certifikáciu Projektov, mali jasné inštrukcie, nariadenia a dostatočne kvalifikovaných pracovníkov, zariadenia a prostriedky, s ktorými sa má zabezpečiť, že proces dozorovania plánovaný v Projektoch bude vykonaný;
  V)  zabezpečí, že v prípade zániku alebo bankrotu Príjemcu, ktorý je štátnym podnikom alebo spoločnosťou riadenou štátom, iná spoločnosť alebo spoločnosť vyhovujúca Banke preberie jeho povinnosti podľa príslušnej Dohody o grante, a v prípade privatizácie Príjemcu, ktorý je stranou Dohody o grante zabezpečí, aby zmluva o privatizácii stanovila, že privatizovaná spoločnosť bude pokračovať v uplatňovaní všetkých práv a vo výkone všetkých povinností podľa Dohody, ako aj v prípade, keď Príjemca prevedie svoje práva a povinnosti podľa Dohody o grante na iný subjekt, zabezpečí, aby takýto subjekt pokračoval v uplatňovaní týchto práv a výkone týchto povinností.
 3. Slovenská republika prijme všetky potrebné opatrenia na implementáciu Energetickej politiky, aby splnila záväzok Slovenskej republiky ku konečnému odstaveniu JE Bohunice V1 bloky 1 a 2 v r.2006 a 2008.

*) úloha ÚJD je upravená v bode (IV) nižšie.

 

Časť 5. Spoločný výbor

 1. Slovenská republika a Banka založia Spoločný výbor na výmenu informácií a prediskutovanie implementácie tejto Rámcovej dohody, najmä:
  I)   pokroku, ktorý bol dosiahnutí v implementácii Projektov;
  II)  prekážky a problémy vzniknuté pri implementácii komponentov projektu;
  III) včasnosť a adekvátnosť slovenských príspevkov poskytnutých pre implementáciu Projektov;
  IV) iných záležitostí relevantných pre implementáciu Projektov.
 2. Spoločný výbor sa bude skladať z príslušných vyšších úradníkov delegovaných slovenskou vládou, Príjemcom(-ami), Úradom jadrového dozoru Slovenskej republiky, iných subjektov zapojených do implementácie Projektov a Banky. Spoločný výbor môže prizvať k účasti na práci Spoločného výboru zástupcov z vládnych a iných subjektov zapojených v záležitostiach týkajúcich sa tejto Rámcovej dohody.
 3. Spoločný výbor sa dohodne na pravidlách a postupoch riadiacich jeho aktivity.

 

Časť 6. Zdaňovanie

 1. Dane, clá a dovozné clá nebudú financované zo zdrojov Grantu.
 2. Dovozom podľa dodávateľských zmlúv uzavretých Príjemcami Grantov a financované z prostriedkov Grantov bude povolené, aby vstúpili na územie Slovenskej republiky bez toho, aby podliehali clám, dovozným clám, daniam alebo peňažným poplatkom, ktoré majú ekvivalentný účinok.
 3. Slovenská republika zabezpečí, aby príslušné dovozy boli uvoľnené z miesta vstupu na doručenie k dodávateľovi, ako sa to požaduje ustanoveniami zmluvy a na okamžité použitie podľa požiadaviek na normálnu implementáciu zmluvy, bez ohľadu na akékoľvek omeškania alebo spory o úhradu takýchto ciel, daní alebo poplatkov.
 4. Zmluvy na tovar alebo služby poskytované slovenskými alebo zahraničnými firmami, financované cez Granty nebudú podliehať súčasnej alebo budúcej DPH, kolkom alebo registračným poplatkom alebo peňažným poplatkom s ekvivalentným účinkom, na území Slovenskej republiky.
 5. Fyzické a právnické osoby, vrátane vyslaných pracovníkov, vykonávajúcich zmluvy o technickej spolupráci financované cez Granty budú oslobodení od dane z príjmov fyzických a právnických osôb na území Slovenskej republiky.
 6. Osobný majetok a vybavenie domácnosti dovezené pre osobné použitie fyzických osôb (a členmi ich najbližších rodinných príslušníkov), iný ako ten, ktorý bol získaný miestne, používaný pri výkone úloh definovaných v zmluvách o technickej spolupráci financovaný z Grantov bude oslobodený od ciel, dovozných ciel, daní a ostatných peňažných poplatkov, ktoré majú ekvivalentný účinok, uvedený osobný majetok a vybavenie domácnosti bude buď znovu vyvezený alebo spotrebovaný v štáte v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi Slovenskej republiky po ukončení zmluvy.
 7. Fyzické a právnické osoby privážajúce profesionálne vybavenie na účely projektov financovaných z Grantov, ak o to požiadajú, budú zvýhodnené systémom dočasného vstupu ako je definované vnútroštátnymi predpismi Slovenskej republiky s ohľadom na uvedené vybavenie.

 

Časť 7. Odškodnenie za jadrové škody

Časť 7.1. Odškodnenie v prospech Banky

 1. Zmluvné strany súhlasia, že:
  I)   Subjekt označený ako prevádzkovateľ JE Bohunice V1, bude niesť výlučnú zodpovednosť v súlade s ustanoveniami Viedenského dohovoru o občianskej jadrovej zodpovednosti a aplikovaného zákona za akékoľvek jadrové škody spôsobené zariadeniami Projektu alebo v súvislosti s implementáciou Projektov a ich financovania;
  II)  Banka nebude zodpovedná za nároky týkajúce sa aktivít podľa alebo v súvislosti s touto Rámcovou dohodou;
  III) ak sa Banka stane predmetom súdnej žaloby, nárokov, strát, zodpovednosti, výdavkov alebo škôd v súvislosti s jadrovou udalosťou v JE Bohunice V1, potom budú platiť ustanovenia o odškodnení stanovené v časti 7.1. (b).
 2. S výnimkou nárokov na náhradu škody alebo škody na zdraví jednotlivcov, ktoré vznikli z ich úmyselných činov alebo hrubej nedbanlivosti, Slovenská republika bezvýhradne zaručuje, že Banku, jej zamestnancov, zástupcov a subdodávateľov, počas aj po dobe platnosti tejto Rámcovej dohody, plne a účinne odškodní a ochráni pred a voči akýmkoľvek a všetkým žalobám, nárokom, stratám, zodpovednosti, výdavkom alebo škodám, či už v Slovenskej republike alebo mimo nej v súvislosti s implementáciou Projektov alebo ktorejkoľvek príslušnej Dohody o grante pokiaľ takéto žaloby, nároky, straty, zodpovednosti, výdavky alebo škody vznikli v súvislosti s jadrovou udalosťou v JE Bohunice V1, zahrňujúc zariadenia Projektu spolu s budovami, vybavením alebo zariadeniami spojenými s týmito alebo ako pomocné k tomuto a nachádzajúce sa v areáli JE Bohunice V1.

 

Časť 7.2. Odškodnenie v prospech dodávateľov

Slovenská republika poskytne na požiadanie zhotoviteľom, konzultantom a dodávateľom tovaru, prác alebo služieb financovaných cez Grant odškodnenie v podstate vo forme dohody v Prílohe 1, vrátane s ohľadom na činnosti súvisiace s implementáciou Projektov, zariadení Projektu a JE Bohunice V1.

 

Časť 8. Zastupovanie a zrieknutie sa právneho titulu

 1. Banka nie je zástupca ani poverenec, a nebude mať žiaden fiduciárny vzťah s vládou Slovenskej republiky ani žiadnou inou osobou alebo subjektom.
 2. Banka neakceptuje žiadnu zodpovednosť s ohľadom na nároky týkajúce sa aktivít podniknutých podľa alebo v súvislosti s touto Rámcovou dohodou.
 3. Slovenská republika potvrdzuje a súhlasí, že:
  I)   Banka koná výlučne vo svojej funkcii ako správca prostriedkov pre a v mene Prispievateľov do Fondu a že táto činnosť je nezávislá od jej úlohy ako finančnej inštitúcie podporujúcej investičné projekty;
  II)  akékoľvek rozhodnutie týkajúce sa implementácie Projektov, bezpečného dizajnu, výstavby a prevádzky zariadení Projektu a prevádzka, konečné odstavenie a následné vyraďovanie JE Bohunice V1 sa bude prijímať výlučne kompetentnými slovenskými úradmi a subjektom určeným ako prevádzkovateľ zariadení Projektu;
  III) subjekt určený ako prevádzkovateľ zariadení Projektu a JE Bohunice V1 bude výlučne zodpovedný v súlade s ustanoveniami Viedenského dohovoru a uplatňovaným právom za akékoľvek jadrové škody spôsobené zariadeniami Projektu a JE Bohunice V1 alebo v súvislosti s implementáciou Projektov a ich financovania. Banka nebude zodpovedná s ohľadom na nároky týkajúce činností podniknutých podľa alebo v súvislosti s touto Rámcovou dohodou.

 

Časť 9. Oznámenia

Akékoľvek oznámenie, žiadosť požadovaná alebo povolená podľa tejto Rámcovej dohody musí mať písomnú formu. Takéto oznámenie alebo žiadosť sa bude považovať za riadne odovzdané, ak bolo doručené osobne, poštou, telegraficky, telexom alebo faxom zmluvnej strane tejto Rámcovej dohody, ktorej má byť dané, na adresu uvedenú nižšie alebo na akúkoľvek inú adresu ako ju bude zmluvná strana špecifikovať písomne zmluvnej strane, ktorá podáva oznámenie alebo dáva žiadosť.

Pre SLOVENSKÚ REPUBLIKU:

Ministerstvo hospodárstva
Do rúk: Ľubomír Harach, minister

Mierová 19
827 15 Bratislava

Telefón: +421 2 48 587 002, +421 2 48 587 003
Telefax: +421 2 43 423 949

Pre BANKU:

The European Bank for Reconstruction and Development
Attn. Operations Administration Unit
One Exchange Square
London, EC2A 2JN

Telefón: 44 171 338 6000
Telefax: 44 171 338 6100
Telex: 8812161

Časť 10. Úpravy a dodatky

Akékoľvek úpravy ustanovení tejto Rámcovej dohody alebo akýkoľvek dodatočný protokol k nej môže byť podpísaný po vzájomnej dohode zmluvných strán tejto Rámcovej dohody prostredníctvom povereného zástupcu zmluvnej strany oprávneného k podpisu zmien alebo dodatočného protokolu.

 

Časť 11. Účinnosť

Táto Rámcová dohoda nadobudne účinnosť v deň kedy Banka odošle vláde Slovenskej republiky oznámenie o:

 1. prijatí listiny zaslanej Banke potvrdzujúcej, že táto Rámcová dohoda bola riadne schválená, podpísaná a prijatá podľa vnútroštátnych právnych predpisov Slovenskej republiky v mene Slovenskej republiky a predstavuje platnú a právne záväznú medzinárodnú dohodu Slovenskej republiky v súlade s jej vnútroštátnymi právnymi predpismi; a
 2. riadnom schválení a autorizácii Rámcovej dohody Zhromaždením prispievateľov do Fondu.

 

Časť 12. Výpoveď

Táto Rámcová dohoda môže byť vypovedaná kedykoľvek s deväťdesiat (90) dňovou výpovednou lehotou ktoroukoľvek zmluvnou stranou. Ukončenie platnosti tejto Rámcovej dohody bude bez poškodenia zmluvných záväzkov voči dodávateľom podľa Dohody o grante, ktoré nadobudli platnosť pred jej ukončením.

 

Časť 13. Riešenie sporov

Zmluvné strany tejto Rámcovej dohody sa budú usilovať riešiť všetky spory alebo rozdiely medzi nimi, ktoré vznikli z tejto Rámcovej dohody alebo v spojitosti s ňou. Ak spor alebo rozdiel nemôže byť prijateľne urovnaný, bude predložený na arbitráž rozhodcovskému tribunálu (ďalej len "Rozhodcovský tribunál") ako je to ustanovené ďalej:

 1. Arbitrážne konanie bude začaté oznámením podaným žalujúcou zmluvnou stranou zmluvnej strane odporcu.
 2. Rozhodcovský tribunál sa bude skladať z troch rozhodcov menovaných nasledovne: jeden zmluvnou stranou navrhovateľa, druhý zmluvnou stranou odporcu a tretí (ďalej len ako „predseda“) dohodou dvoch rozhodcov. Ak do tridsať (30) dní po oznámení o zahájení arbitrážneho konania zmluvná strana odporcu nemenuje rozhodcu, takýto rozhodca bude menovaný Predsedom Medzinárodného súdneho dvora na žiadosť navrhujúcej zmluvnej strany. Ak sa dvaja rozhodcovia nedohodnú na predsedovi do šesťdesiatich (60) dní po dátume menovania druhého rozhodcu predsedu vymenuje Predseda Medzinárodného súdneho dvora.
 3. Rozhodcovský tribunál sa zíde v čase a na mieste stanovenom predsedom. Po tomto si bude rozhodovať kde a kedy bude mať zasadnutie. Rozhodcovský tribunál rozhodne o všetkých procedurálnych otázkach a otázkach týkajúcich sa jeho kompetencie.
 4. Všetky rozhodnutia Rozhodcovského tribunálu budú prijímané väčšinou hlasov. Nález Tribunálu, ktorý môže byť vyhlásený aj keď sa jedna zmluvná strana nedostaví, bude konečný a záväzný pre obe zmluvné strany rozhodcovského konania.
 5. Doručenie akýchkoľvek súdnych písomností v súvislosti s ktorýmkoľvek konaním podľa tejto časti alebo v súvislosti s akýmkoľvek konaním na vymáhanie ktoréhokoľvek nálezu vyhláseného podľa tejto časti sa bude robiť spôsobom stanoveným v príslušných ustanoveniach tejto Rámcovej dohody týkajúcich sa oznámení požadovaných alebo povolených podľa nej.
 6. Rozhodcovský tribunál bude aplikovať medzinárodné právo verejné.
 7. Rozhodcovský tribunál rozhodne o spôsobe krytia nákladov jednou alebo oboma zmluvnými stranami sporu.

 

Dané dňa .... novembra 2001 v dvoch (2) vyhotoveniach, každý v slovenskom a anglickom jazyku, pričom obe znenia sú rovnako autentické.

V prípade akéhokoľvek sporu alebo rozdielnosti pri výklade tejto Rámcovej dohody bude mať prednosť anglické znenie.

 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Kým: /S/ Ľubomír Harach

Meno: Ľubomír Harach

Titul: minister hospodárstva

EURÓPSKA BANKA PRE OBNOVU A ROZVOJ

Kým: /S/ Joachim Jahnke

Meno: Joachim Jahnke

Titul: Viceprezident

 

PRÍLOHA 1
FORMULÁR DOHODY O ODŠKODNENÍ

DOHODA O ODŠKODNENÍ medzi VLÁDOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY a (DODÁVATEĽ)

Článok 1.
Táto Dohoda o odškodnení sa uzatvára medzi zmluvnými stranami v súlade s časťou 7.2 Rámcovej dohody zo dňa (... novembra 2001) medzi Európskou bankou pre obnovu a rozvoj a Slovenskou republikou (ďalej len ako „Rámcová dohoda“).

Pokiaľ nie je inak definované v tejto Dohode, výrazy s veľkým písmenom budú mať význam ako je im pripísaný v Rámcovej dohode.

Článok 2.
S výnimkou náhrady škody alebo škody na zdraví jednotlivcov, ktoré vzniknú z ich úmyselných činov a hrubej nedbanlivosti, vláda Slovenskej republiky (ďalej len ako „Vláda“) zabezpečí adekvátnu obranu, odškodnenie, a nebude uplatňovať žiadne nároky voči (DODÁVATEĽOVI) a ktorýmkoľvek jeho zhotoviteľom, subdodávateľom, konzultantom, dodávateľom a subdodávateľom zariadenia alebo služieb ktorejkoľvek úrovne a ich pracovníkom, financované cez ktorúkoľvek Dohodu o grante uzavretú podľa Rámcovej dohody (ďalej len ako „Príjemcovia“), v súvislosti s nárokmi tretích strán, na akomkoľvek súde alebo fóre alebo mimo súdu, vzniknutými z činností týkajúcich sa poskytovania tovaru a služieb financovaných cez ktorúkoľvek takúto Dohodu o grante za zranenie, stratu alebo škodu, ktorá vznikla v rámci alebo mimo územia Slovenskej republiky a sú výsledkom jadrovej udalosti v JE Bohunice V1, zahrňujúc zariadenia Projektu spolu s budovami, vybavením alebo zariadeniami spojenými s týmto alebo pomocné k tomuto a nachádzajúce sa v areáli JE Bohunice V1.

Článok 3.
Príjemcovia podľa článku 2 Prílohy 1 majú povinnosti, v prípade potreby, dodržiavať všetky bezpečnostné opatrenia podľa pokynov prevádzkovateľa JE Bohunice V1.

Článok 4.
Záväzky prijaté Vládou podľa tejto Dohody týkajúce sa akýchkoľvek jadrových zariadení v JE Bohunice V1 (vrátane zariadení Projektu), ktoré má ku dňu tejto Dohody zostanú účinné bez ohľadu na akýkoľvek následný prevod vlastníctva týchto jadrových zariadení a podľa čl. 4 tejto Dohody, zostanú účinné bez ohľadu na vypovedanie alebo koniec platnosti tejto Dohody.

Akékoľvek platby týkajúce sa odškodnenia v článku 2 tejto Dohody budú vykonané promptne a v konvertibilnej a voľne prevoditeľnej mene.

Článok 5.
Táto Dohoda zostane neodvolateľným platným záväzkom Vlády a prestane byť platnou len po jej právoplatnom ukončení.

Článok 6.

 1. Vláda sa zaväzuje, že akýkoľvek spor, sporné body alebo nárok, ktorý vznikne z tejto Dohody alebo sa týkajú tejto Dohody, vrátane jej existencie alebo platnosti, budú postúpené a nakoniec vyriešené arbitrážou v súlade s Pravidlami arbitráže UNCITRAL. Menujúcim úradom pre účely Arbitrážnych pravidiel UNCITRAL bude Paríž, Medzinárodná obchodná komora. Miestom arbitráže bude Paríž, Francúzsko. Tam, kde Pravidlá arbitráže UNCITRAL neriešia konkrétnu situáciu, rozhodcovský tribunál rozhodne o spôsobe riešenia.
 2. Okrem predloženia na arbitráž ustanovené v ods.(a) vyššie, žiadne ustanovenie tejto Dohody sa nebude chápať ako potvrdenie jurisdikcie ktoréhokoľvek súdu alebo fóra na nároky tretích strán, na ktoré táto Dohoda o odškodnení platí, ani sa nebude chápať ako zrieknutie sa suverénnej imunity Slovenskej republiky ohľadne nárokov tretích strán, ktoré môžu byť vznesené.

Článok 7.
Pre účely tejto Dohody „Viedenský dohovor“ znamená Viedenský dohovor o občianskej zodpovednosti za jadrové škody zo dňa 21. mája 1963; a termíny „jadrová udalosť“ a „jadrové zariadenie“ majú význam, aký im pripisuje Viedenský dohovor.

 

VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Kým: ..........................................

Meno: .........................................

Titul: ..........................................

(DODÁVATEĽ)

Kým: ..........................................

Meno: .........................................

Titul: ..........................................

 
detail
detail