Javys, a.s.

Galéria

Integrovaný systém manažérstva

Integrovaný systém manažérstva je systém riadenia, v ktorom má každý zamestnanec stanovené svoje postavenie, úlohy, kompetencie, zodpovednosti a primerané právomoci. Sú zabezpečené príslušné finančné, technické a ľudské zdroje na udržiavanie
ISM JAVYS, a.s. v súlade so zdrojmi na zabezpečenie jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení spoločnosti JAVYS, a.s. Sú definované fyzické hranice a aplikovateľnosť integrovaného systému manažérstva a to v prevádzkových predpisoch „8-ZOZ-001 Jadrové zariadenia JAVYS, a.s. a ich hranice“ a „8-PLN-006 Základná mapa závodu JAVYS, a.s.“.

 

ISM spoločnosti vychádza z poslania spoločnosti JAVYS, a.s., z politík schválených Predstavenstvom spoločnosti a z Organizačného poriadku spoločnosti (smernica OG/DP/SM-01 Organizačný poriadok).

 

Predmet činností a služieb JAVYS, a.s. na ktorý sa vzťahuje ISM je:

 • vyraďovanie jadrových zariadení,
 • nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi, inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi, rádioaktívnymi materiálmi neznámeho pôvodu a nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom,

pričom pri určovaní tohto predmetu činnosti bol zvážený kontext organizácie ako aj požiadavky relevantných zainteresovaných strán.

 

ISM JAVYS, a.s. je budovaný v súlade s požiadavkami, resp. odporúčaniami:

 • normy ISO 9001:2015 Systémy manažérstva kvality. Požiadavky,
 • normy ISO 14001:2015 Systémy manažérstva environmentu. Požiadavky s pokynmi na použitie,
 • normy ISO 45001:2018 Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Požiadavky s usmernením na používanie,
 • normy ISO/IEC 27001:2013 Informačné technológie. Bezpečnostné metódy. Systémy riadenia informačnej bezpečnosti. Požiadavky,
 • 25 ods. 1 zákona č. 541/2004 Z.z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s podrobnosťami vo vyhláške ÚJD SR č. 431/2011 Z.z. o systéme manažérstva kvality v znení neskorších predpisov,
 • bezpečnostných požiadaviek MAAE GSR časť 2 Vodcovstvo a manažment pre bezpečnosť.

 

ISM spoločnosti je zavádzaný a udržiavaný ako nástroj manažérstva spoločnosti na riadenie všetkých procesov v spoločnosti. ISM JAVYS, a.s., je v súlade s politikami prioritne zameraný na zabezpečovanie jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení, ale obsahuje aj procesy zamerané na BOZP, ochranu ŽP, radiačnú ochranu, ekonomickú efektívnosť, informačnú bezpečnosť a ostatné aspekty podnikateľskej činnosti.

 

V spoločnosti JAVYS, a.s. sú zavedené nasledovné politiky:

 

Politika ISM v ktorej sú integrované 

 

 • Politika kvality, Environmentálna politika, Politika BOZP, Politika riadenia informačnej bezpečnosti a Politika manažérstva rizík
 • Politika bezpečnosti
 • Politika odbornej prípravy zamestnancov.

 

ISM JAVYS, a.s. je založený na princípoch procesného riadenia spoločnosti.

Z tohto pohľadu sú procesy rozdelené a definované tak, aby pokryli rozsah všetkých činností pri zohľadnení ich odborných špecifík.

 

Z pohľadu určenia postupnosti a interakcie identifikovaných procesov spoločnosti sú základné procesy rozdelené nasledovne:

 • Manažérske prierezové procesy - sú to procesy, ktoré udržujú spoločnosť konsolidovanú a riaditeľnú.
 • Kľúčové procesy - sú to procesy slúžiace k naplneniu poslania spoločnosti.
 • Podporné prierezové procesy - sú to procesy, ktoré výraznou mierou podporujú chod a riadenie spoločnosti.

 

Spoločnosť  JAVYS, a.s. vlastní certifikáty ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO/IEC 27001:2013

 

 

detail
detail