Javys, a.s.

Obstarávanie -SIEA

Kontrolu verejného obstarávania realizovaného Prijímateľom finančnej pomoci zo zdrojov EÚ vykonáva Národná agentúra v zmysle zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. Národná agentúra vykonáva kontrolu taktiež u zákaziek, na ktoré sa zákon o verejnom obstarávaní nevzťahuje alebo ich uvádza v §1 zákona o verejnom obstarávaní. Cieľom kontroly obstarávania je uistenie sa o zákonnosti a vecnej správnosti VO, resp. zákaziek realizovaných Prijímateľom.

Konečnú zodpovednosť za realizáciu VO a zákaziek nesie vždy Prijímateľ.

Národná agentúra kontroluje dodržiavanie základných princípov:

  1. rovnaké zaobchádzanie;
  2. nediskriminácia uchádzačov alebo záujemcov;
  3. transparentnosť vrátane vylúčenia konfliktu záujmov;
  4. hospodárnosť a efektívnosť.

V rámci kontroly obstarávania sa Národná agentúra uistí o vecnej správnosti overením najmä:

  1. vecného súladu predmetu verejného obstarávania a zákazky, návrhu zmluvných podmienok a iných údajov so schválenou Zmluvou o poskytnutí grantu pre príslušný projekt (napr. posúdenie vecného zadania zákazky v rámci jeho oprávnenosti na spolufinancovanie, posúdenie technického riešenia/zadania so schváleným technickým zadaním/riešením a pod.);
  2. vecného súladu predmetu verejného obstarávania a zákazky s Projektovou dokumentáciou a Pracovným programom (WP), pre účely realizácie ktorých sa verejné obstarávanie, resp. zákazka uskutočňuje.

Národná agentúra môže vydať usmernenie pre výkon kontroly obstarávania alebo stanoviť v Zmluve o poskytnutí grantu, Vyzvaní alebo inom metodickom usmernení pre Prijímateľa finančnej pomoci zo zdrojov EÚ ďalšie podmienky výkonu a kontroly obstarávania.

detail
detail