Logo Javys

Návrh a vybudovanie nových úložných priestorov pre LLW a VLLW z vyraďovania JE V1 v RÚ RAO Mochovce

Ilustračná fotografia Galéria

Označenie: C9.4

Názov projektu

Návrh a vybudovanie nových úložných priestorov pre LLW a VLLW z vyraďovania JE V1 v RÚ RAO Mochovce

Stav projektu

Ukončený

Popis

Cieľ projektu: zabezpečenie primeranej kapacity úložných zariadení pre VNAO a NAO z vyraďovania JE V1 a to vybudovaním dvoch samostatných úložných zariadení, jedného pre NAO a druhého pre VNAO. Tieto zariadenia musia spĺňať všetky bezpečnostné požiadavky a požiadavky na životné prostredie v súlade s platnými právnymi predpismi SR a EÚ.

Hlavné samostatné zariadenia (určené pre JE V1), ktoré budú zabezpečené v rámci projektu C9.4 sú nasledovné:
• Úložné zariadenie pre VNAO (rozšírenie nového úložného zariadenia pre VNAO) a
• Úložné zariadenie pre NAO (tzv. “tretí dvojrad“ pre upravené RAO vo VBK  kontajneroch).
Pričom k nim prislúchajú nasledovné dodatočné pomocné zariadenia:
• Oceľová hala zariadenia pre NAO
• Manipulačná budova pre VNAO
• Stavebné, strojné, elektro a SKR systémy a zariadenia
• Pripojenia a doplnky jestvujúcich zariadení a inžinierskych sietí (napr. voda,  kanalizácia, sieť na zber dažďovej vody, priekopy, kontrolná nádrž, vnútorné  komunikácie, vonkajšie osvetlenie
• Manipulačné prostriedky
 
Do rozsahu spadá projektová dokumentácia, licenčný proces, výstavba, skúšky a uvedenie do prevádzky nasledovných zariadení:
Tretí dvojrad úložného zariadenia pre NAO:
• inžiniersko-geologický prieskum,
• projekt pre stavebné povolenie,
• bezpečnostná správa,
• realizačný projekt,
• výkop priestorov pre ukladanie odpadu,
• zabezpečenie ílu požadovaných vlastností pre vybudovanie ílového tesnenia,
• vybudovanie ílových vrstiev,
• vybudovanie železobetónových boxov na ílovom podklade,
• systém monitorovania únikov a infiltrácii vrátane monitorovacích štôlní,
• sieť na zber dažďovej vody,
• likvidácia vrtov, vybudovanie nového systému monitorovacích vrtov,
• vybudovanie haly (demontovateľná hala),
• vybudovanie pomocných zariadení (žeriav, vykladacia plocha, atď.)
• infraštruktúra LAN, telekomunikačné zariadenia,
• uvedenie do prevádzky,
• riadenie licenčného procesu.

II. etapa úložného zariadenia pre VNAO:
• realizačný projekt,
• výkop priestorov pre ukladanie odpadu,
• zabezpečenie ílu požadovaných vlastností pre vybudovanie ílového tesnenia,
• vybudovanie ílových vrstiev,
• vybudovanie inžinierskych bariér,
• sieť na záchyt výluhov, priesakov a dažďovej vody vrátane záchytných nádrží a monitorovacieho kontrolného systému,
• sieť na zber zrážok,
• vybudovanie systému monitorovacích vrtov,
• vybudovanie zariadení pre preloženie strechy z I. etapy na II. etapu,
• vybudovanie pomocného objektu s inštaláciou systémov,
• infraštruktúra LAN, telekomunikačné zariadenia,
• uvedenie do prevádzky,
• riadenie licenčného procesu.

EIA a zapojenie verejnosti

detail
detail