Javys, a.s.

Galéria

Rozšírenie RÚ RAO a výstavba úložiska pre VNAO

Republikové úložisko rádioaktívnych odpadov (RÚ RAO) Mochovce je určené na ukladanie nízko a stredne aktívnych RAO z prevádzky a vyraďovania jadrových elektrární v Jaslovských Bohuniciach a Mochovciach. Úložisko nie je určené na uloženie vyhoretého jadrového paliva a vysokoaktívnych odpadov.

Hlavným dôvodom na pokračovanie výstavby úložných priestorov RÚ RAO je vytvorenie vhodných podmienok na bezpečné a efektívne ukladanie nízko a stredne aktívnych RAO a veľmi nízko aktívnych RAO z prevádzky a vyraďovania všetkých jadrových elektrární na Slovensku, ktoré sú v súčasnosti v prevádzke (prípadne vo výstavbe) alebo sa nachádzajú v štádiu vyraďovania.

Potreba vybudovať ďalšie úložné štruktúry RÚ RAO Mochovce súvisí nepriamo s rozhodnutím vlády Slovenskej republiky z roku 1999 o predčasnom odstavení a vyraďovaní JE V1 v Jaslovských Bohuniciach. Dôsledkom skoršieho vyraďovania JE V1 by sa odpady z jej vyraďovania mali ukladať skôr, ako sa pôvodne predpokladalo a takisto i niektoré prevádzkové RAO, pre ktoré boli existujúce dva dvojrady RÚ RAO Mochovce pôvodne vybudované. Kapacita týchto dvoch dvojradov bude postačujúca asi do roku 2020.

V lokalite Mochovce sa v súčasnosti využíva na ukladanie RAO z celkovej plochy areálu RÚ RAO 11,2 ha len asi 20 %. Celý pozemok areálu je vo vlastníctve štátu. Na umiestnenie úložiska RAO to vyžaduje legislatíva SR. Súčasťou areálu je oplotenie, príjazdová a vnútrozávodné komunikácie, záchytné priekopy, prevádzková budova, samotný objekt úložiska, resp. úložných boxov. Objekt úložiska tvoria v súčasnosti dva dvojrady železobetónových boxov s kapacitou 22 320 m3 RAO a sú vybudované v severnej časti areálu RÚ RAO. Infraštruktúra a pomocné systémy boli naprojektované na kapacitu 10 dvojradov podobnej konštrukcie ako existujúce dva dvojrady. V prípade vybudovania samostatného úložiska pre veľmi nízko aktívne odpady v areáli RÚ RAO zostane k dispozícii priestor na 7,5 dvojradov pre ukladanie nízko a stredne aktívnych RAO.

Do RÚ RAO v Mochovciach je možné uložiť iba pevné a spevnené RAO vo vláknobetónovom kontajneri, ktorý je schválený ÚJD SR. Veľmi nízkoaktívne odpady sú odpady, ktorých aktivita je mierne vyššia ako limitná hodnota pre ich uvádzanie do životného prostredia a ich ukladanie je možné realizovať do úložísk nižšej technicko-stavebnej úrovne pri zachovaní  požiadaviek  jadrovej bezpečnosti, ochrany životného prostredia. Tieto odpady bude možné uložiť i bez použitia vláknobetónových kontajnerov. V porovnaní s NSAO je ich úprava jednoduchá bez nárokov na špeciálne technológie. Veľmi nízko aktívne odpady sa budú ukladať do základnej štruktúry – bunky, resp. modulu v schválenom type obalu vhodnom nielen na ukladanie, ale i na prepravu. Úložná bunka (modul) obsahuje viacero ochranných vrstiev nad aj pod odpadom. Po úprave podložia budú vytvorené spodné ochranné vrstvy a po naplnení odpadom aj vrstvy prekrytia.

detail
detail