Logo Javys

Demontáž veľkorozmerných komponentov primárneho okruhu

Vyťahovanie odstrojeného parogenerátora z hermetickej zóny (boxov PG) Galéria

Označenie: D4.2

Názov projektu

Demontáž veľkorozmerných komponentov primárneho okruhu

Stav projektu

V realizácii

Popis

Cieľ projektu: preddemontážna dekontaminácia, demontáž a fragmentácia, triedenie materiálov, balenie materiálov do príslušných kontajnerov a preprava materiálov a kontajnerov v prípade veľkorozmerných komponentov, ktoré sú súčasťou primárneho okruhu a iných komponentov zahrnutých do hermetickej zóny, v reaktorovej sále a bazéne vyhoretého paliva oboch blokov JE V1, ako aj všetky ostatné súvisiace činnosti podľa podrobného popisu v kapitole 2 tejto technickej špecifikácie.
Konkrétne sú do rozsahu demontáže a fragmentácie v rámci tohto projektu zahrnuté nasledovné veľké komponenty a konštrukcie:
• reaktor V230 – 2 kusy, pozostávajúci z nasledovných zariadení:
  - tlaková nádoba reaktora (TNR),
  - veko nádoby reaktora,
  - horný blok,
  - ochranný kryt šachty reaktora,
  - blok ochranných rúr,
  - kôš aktívnej zóny,
  - nosný valec AZ,
  - dno nosného valca AZ,
  - tieniace kazety reaktora;
• parogenerátory (PG) - 12 kusov,
• kompenzátor objemu (KO) - 2 kusy,
• barbotážne nádrže kompenzátora objemu (BN KO) - 2 kusy,
• hlavné uzatváracie armatúry (HUA) - 24 kusov,
• hlavné cirkulačné čerpadlá (HCČ) - 12 kusov,
• nádrž biologickej ochrany (NBO) - 2 kusy,
• potrubie primárneho okruhu,
• „mogiľnik“ (len stavebná časť).
Okrem vyššie uvedených veľkorozmerných komponentov a konštrukcií musia byť demontované a fragmentované aj všetky zostávajúce pomocné komponenty, zariadenia a systémy a tiež stavebné konštrukcie súvisiace s vyššie uvedenými zariadeniami. Zvláštna pozornosť sa musí v dôsledku ich veľkosti venovať nasledovným zariadeniam:
• zavážací stroj vrátane príslušenstva a náhradných dielov, ako aj kontajnera ARK,
• záložné hlavné cirkulačné čerpadlo - 2 kusy,
• záložná hlavná uzatváracia armatúra - 1 kus,
• používané pohony palivových kaziet (HRK) zo šácht R007/1,2; zariadenia a držiaky HRK a zavážacieho stroja v R006/1,2.
• betónový kontajner,
• kontajner vnútorných častí reaktora,
• pomocné konštrukcie určené na roztesnenie reaktorov (montážne plošiny, zariadenie na uťahovanie matíc atď.),
• výstelka a vnútorné časti kontejnmentu, bazénov vyhoretého paliva, šachty reaktora a nádrže havarijnej zásoby kyseliny boritej 1. a 2. bloku (ako súčasť kontejnmentu),
• rošty vyhoretého jadrového paliva (hlavný a záložný) a prepravný priečny nosník na manipuláciu so záložnými roštami,
• hradidlá a príruby oddeľujúce bazény skladovania a bazény výmeny v BVP,
• závesné zariadenia na tyče zavážacieho stroja a kontrolu hermetickosti pokrytia palivových článkov (KHP) v bazéne skladovania, systém na manipuláciu so vzorkami KHP v reaktorovej sále,
• závesné zariadenia, zachytávacie zariadenia, manipulačné a vodiace priechody na manipuláciu s prepravným kontajnerom C30.
Okrem toho sa musí demontovať a fragmentovať aj aktivovaná časť betónu šácht reaktora.
Nasledovné odrážky vo všeobecnosti zhŕňajú stav elektrárne po realizácii projektu D4.2:
• Všetky zariadenia primárneho okruhu 1. a 2. bloku budú zdemontované (reaktory, hlavné uzatváracie armatúry, hlavné cirkulačné čerpadlo, parogenerátor, hlavné cirkulačné potrubie, kompenzátor objemu, barbotážna nádrž).
• Všetky strojné zariadenia v miestnostiach hermetickej zóny 1. a 2. bloku budú zdemontované.
• Všetky náhradné zariadenia primárneho okruhu budú zdemontované (hlavná uzatváracia armatúra, hlavné cirkulačné čerpadlo, pohony HRK).
• Všetky zariadenia SKR a elektro (elektrické káble, impulzné línie, meracie prístroje, podperné káblové lávky a impulzných línií demontovaných strojných zariadení) v hermetickej zóne 1. a 2. bloku budú zdemontované.
• Všetky zariadenia dozimetrie v miestnostiach hermetickej zóny 1. a 2. bloku budú zdemontované.
• Všetky oblicovky a ostatné stavebné prvky (kovové konštrukcie, podpery, obslužné plošiny, tienené dvere) miestností hermetickej zóny 1. a 2. bloku budú zdemontované.
• Všetok aktivovaný betón šácht reaktora 1. a 2. bloku bude odstránený.
• Všetky zariadenia pre výmenu paliva a skladovanie vyhoretého paliva (rošty a potrubia bazéna skladovania 1. a 2. bloku, zavážací stroj, kontajner pre vnútroreaktorové časti, uťahovač matíc, záchyty pre prenos týchto zariadení) budú zdemontované.
• Všetky zariadenia pre revíziu, opravy a skúšanie (šachty revízie 1. a 2. bloku, stendy skúšok pohonov HRK, revíziu tyče zavážacieho stroja, tienené kontajnery a plošiny na výkon opráv a kontrol reaktora) budú zdemontované.
• Zdemontovaných bude niekoľko stavebných prvkov mimo hermetickej zóny (mogiľnik, oblicovka bazéna výmeny, bazéna skladovania, univerzálneho hniezda v rámci bazéna skladovania, podpery pod kontajnery).
Po zrealizovaní demontážnych a fragmentačných prác v každom priestore sa miestnosti musia vyčistiť a upraviť.

Tlačové správy:

Slovensko sa môže stať vzorovým príkladom vo vyraďovaní jadrových elektrární so špecifickým typom reaktora.

Spoločnosť JAVYS, a. s., úspešne zrealizovala jednu z najzložitejších operácií projektu vyraďovania JE V1

detail
detail