Javys, a.s.

Valné zhromaždenie, Dozorná rada, Predstavenstvo

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., je akciovou spoločnosťou v 100% vlastníctve štátu, ktorý vykonáva práva akcionára prostredníctvom Ministerstva hospodárstva SR. Činnosť spoločnosti sa v plnej miere riadi platnými ustanoveniami obchodného zákonníka a Stanovami.

V zmysle platných Stanov sú v súčasnosti orgánmi spoločnosti:

> Valné zhromaždenie          > Predstavenstvo          > Dozorná rada

 

Dozorná rada

je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti a má deväť členov. Šesť členov dozornej rady je menovaných akcionárom a traja sú volení zamestnancami spoločnosti.
Zloženie Dozornej rady JAVYS, a.s.:
RNDr. Ing. Pavol Švec, CSc. predseda
Mgr. Adrián Iványi člen
Ing. Ján Dudášik člen
JUDr. Eva Polerecká člen
RNDr. Roman Jakubec člen
Ing. Marián Vrtoch člen
Ing. Daniel Vašina člen

 


 

Predstavenstvo

je štatutárnym orgánom spoločnosti, ktorý riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi alebo Stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady.
Zloženie Predstavenstva JAVYS, a.s.:
Ing. Peter Čižnár, PhD., MBA predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Anton Masár podpredseda predstavenstva
Ing. Ján Horváth člen predstavenstva
Ing. Miroslav Božik, PhD.  člen predstavenstva
Ing. Tomáš Klein člen predstavenstva
detail
detail