Inšpektori vykonali na pracoviskách JAVYS v minulom roku 50 inšpekcií. Zamerali sa na jadrovú bezpečnosť a dodržiavanie predpisov, nedostatky nenašli.

Dodržiavanie predpisov a jadrovej bezpečnosti v spoločnosti JAVYS, a. s., pravidelne kontrolujú dozorné orgány, ale aj medzinárodné inštitúcie. V roku 2023 bolo na pracoviskách JAVYS vykonaných 50 inšpekcií, z toho 37 vykonal Úrad jadrového dozoru SR (ÚJD), 13 inšpekcií inšpektori medzinárodných organizácií MAAE a Euratom.

Kontroly Úradu jadrového dozoru (ÚJD) boli v minulom roku zamerané na dodržiavanie podmienok jadrovej bezpečnosti a požiadaviek dozoru pri vyraďovaní jadrových elektrární A1 a V1 v Jaslovských Bohuniciach, pri dovoze rádioaktívnych odpadov v súvislosti s medzinárodnou prepravou, pri ukladaní  rádioaktívnych odpadov na Republikovom úložisku rádioaktívnych odpadov v Mochovciach a pri preprave rádioaktívnych odpadov a jadrových materiálov. Inšpektori preverili aj činnosti súvisiace s nakladaním  s rádioaktívnymi odpadmi v jadrových zariadeniach MSVP a FS KRAO. Kontroly nezistili žiadne nedostatky.

Ďalšou z dôležitých inšpekcií bola kontrola skladovania vyhoretého jadrového paliva v Medzisklade vyhoretého jadrového paliva. Ani v tomto prípade neboli zistené žiadne nedostatky.

Pozornosť venovali inšpektori ÚJD aj kultúre jadrovej fyzickej bezpečnosti a kybernetickej bezpečnosti a posvietili si aj na oblasť havarijnej pripravenosti so zameraním na kontrolu zariadení a prostriedkov určených pre havarijnú pripravenosť so zameraním na kontrolu súčinnosti Organizácie havarijnej odozvy pri celoareálovom havarijnom cvičení.

Inšpektori medzinárodných organizácií preverovali najmä evidenciu a kontrolu jadrových materiálov v Medzisklade vyhoretého jadrového paliva, ale preverili aj verifikáciu projektových údajov a postupu vyraďovania jadrových  zariadení V1 a A1 z pohľadu uplatňovania požiadaviek na implementáciu záruk. Bola vykonaná inštalácia nového systému dozorných zariadení v súvislosti s realizáciou budovania suchého skladu vyhoretého jadrového paliva. Inšpektori MAAE a Euratom následne preverili správnosť funkcie tohto systému. Aj tieto inšpekcie boli bez zistenia nedostatkov.

Výsledky inšpekcií potvrdzujú, že všetky jadrové zariadenia, ktoré spoločnosť JAVYS, a. s., prevádzkuje v lokalitách Jaslovské Bohunice a Mochovce spĺňajú požiadavky legislatívy Slovenskej republiky, medzinárodnej legislatívy a dozorných orgánov pre jadrovú bezpečnosť a ich dôsledné dodržiavanie.

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., zabezpečuje v SR činnosti v oblasti záverečnej časti jadrovej energetiky. Medzi jej hlavné aktivity patrí vyraďovanie jadrových elektrární A1 a V1, nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi, vyhoreným jadrovým palivom, inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi a zachytenými rádioaktívnymi materiálmi v rámci územia SR. Spoločnosť JAVYS, a. s., pri všetkých svojich aktivitách kladie mimoriadny dôraz predovšetkým na bezpečnosť, kvalitu a ochranu životného prostredia.

Mgr. Miriam Žiaková
hovorkyňa

< Späť