Javys, a.s.

Nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi

Druhy rádioaktívnych odpadov

Počas prevádzky a vyraďovania jadrových zariadení vznikajú rôzne druhy odpadov – od bežného komunálneho odpadu až po veľmi nízko, nízko, stredne a vysoko aktívne rádioaktívne odpady (RAO) v pevnej, kvapalnej a plynnej forme.
Veľmi nízko a nízko aktívne kvapalné a pevné rádioaktívne odpady sú vhodnými technológiami upravované do formy spĺňajúcej požiadavky na konečné uloženie. Plynné odpady sú čistené na špeciálnych filtroch a po určitej dobe uvoľňované vo forme plynných výpustí. Stredne a vysoko aktívne odpady sú dlhodobo skladované do doby ich finálneho uloženia v hlbinnom úložisku.
V nemocniciach, výskumných ústavoch, laboratóriách, strojárskom, stavebnom, potravinárskom priemysle a v iných odvetviach vznikajú inštitucionálne rádioaktívne odpady (IRAO). Sú to, napr. žiariče využívané pri liečbe rakoviny, zvyšky rádioaktívneho liečiva, vyradené požiarne hlásiče a iné. Zachytené rádioaktívne materiály (ZRAM) sú materiály neznámeho pôvodu, ktoré sú identifikované a zachytené predovšetkým na hraničných priechodoch, v železiarňach, v zberných surovinách, prípadne priamo v teréne. Tieto špecifické odpady možno spracovať a upravovať rôznymi technológiami na definitívne uloženie.
Spoločnosť JAVYS, a. s., zabezpečuje činnosti nakladania s rádioaktívnymi odpadmi. Pri spracovaní rádioaktívnych odpadov dodržiava tri hlavné zásady: znížiť ich pôvodné množstvo redukciou objemu, vytvoriť bezpečnú a stabilnú formu vhodnú na finálne uloženie ich fixáciou a zabezpečiť dostatočné bariéry voči úniku rádioaktivity do životného prostredia počas celej doby uloženia. Všetky rádioaktívne odpady sa starostlivo zhromažďujú, evidujú, sledujú a po celú dobu práce s nimi sa monitorujú a kontrolujú.
V Slovenskej republike je realizovaná koncepcia ukladania nízko rádioaktívnych odpadov, fixovaných v cemente alebo v bitúmene, uložených vo vláknobetónových kontajneroch s dlhodobou integritou v Republikovom úložisku RAO v Mochovciach.

detail
detail