Poznatky z oblasti nakladania s veľkorozmernými komponentmi s komplexnou geometriou povrchu získali účastníci medzinárodneho kurzu, ktorý 10. až 14. novembra 2014 v Jaslovských Bohuniciach organizačne zabezpečovala spoločnosť JAVYS v spolupráci s Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu (MAAE).

Zúčastnili sa na ňom odborníci z Ukrajiny, Litvy, Bulharska, Ruska, Slovenska a zástupcovia MAAE. Hlavnými témami podľa programu boli technické informácie z rôznych oblastí nakladania s veľkorozmernými technologickými zariadeniami z vyraďovania jadrových zariadení. Úvodná prezentácia sa týkala rádiologickej charakterizácie vyraďovaných jadrových reaktorov v podaní experta MAAE Petra Ivanova. Následne odborníci spoločnosti JAVYS prezentovali rádiologickú charakterizáciu jadrových elektrární (JE) A1 a V1 a priblížili detailnú databázu vyraďovania JE V1. Podrobnejšie sa téme venovali aj v nasledujúcich prednáškach vrátane techník a metód pre charakterizáciu a uvoľňovanie materiálov do životného prostredia.

Predmetom série prezentácií bola i fragmentácia, demontáž a dekontaminácia veľkorozmerných komponentov. Ďalší expert MAAE Sergey Mikheykin sa zaoberal výberom optimálnych demontážnych techník pre veľkorozmerné komponenty a technológiami pre nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi (RAO) pochádzajúce z demontáže veľkorozmerných komponentov.

O plánovaní a zámeroch demontáže primárneho okruhu JE A1 a nakladaní s tlakovovu nádobou reaktora a vnútroreaktorovými časťami primárneho okruhu JE V1 informovali špecialisti spoločnosti JAVYS. Priblížili tiež existujúce fragmentačné a dekontaminačné zariadenia, ktoré sú v súčasnosti využívané pri vyraďovaní slovenských jadrových zariadení.

Rôzne možnosti nakladania s RAO z vyraďovania, ukladanie nízko a veľmi nízko aktívnych RAO na úložisku v Mochovciach, úlohu budovaného integrálneho skladu RAO v Jaslovských Bohuniciach či prístup v oblasti jadrovej bezpečnosti sprostredkovali prednášatelia v ďalšom bloku. Medzinárodné skúsenosti a dobrá prax pri nakladaní s veľkorozmernými komponentmi jadrových elektrární tematicky ukončili tento zaujímavý vzdelávací kurz.

K jednotlivým témam účastníci diskutovali, no najmä si vymenili informácie o dosiahnutých výsledkoch, získaných skúsenostiach, ale aj o problémoch i oblastiach možných vylepšení a ďalšej spolupráce.

Osožnú výmenu informáciu v praktickej časti kurzu obohatili technické inštruktáže v kontrolovanom pásme JE V1, pri fragmentačných a dekontaminačných zariadeniach v bývalej strojovni JE A1 a v Bohunickom spracovateľskom centre RAO. Obhliadka jadrových zariadení Republikového úložiska RAO a Finálneho spracovania kvapalných RAO v Mochovciach doplnila mozaiku know-how realizátorov vyraďovania slovenských jadrových zariadení.

V záverečnom hodnotení bohatého päťdňového programu zástupca MAAE Mikhail Ojovan ocenil zodpovedný prístup slovenských odborníkov v oblasti vyraďovania jadrových zariadení. Prezentované skúsenosti a údaje vychádzajú totiž z reálnych praktických činností, ktoré odrážajú doterajší priebeh vyraďovania jadrových zariadení A1 a V1. Prejavil záujem o organizovanie podobných aktivít na pôde spoločnosti JAVYS aj v budúcnosti.

 

Zápis v knihe návštev:

V zastúpení MAAE ako aj osobne vysoko oceňujem profesionálnu prácu celého realizačného tímu odvedenú počas tréningového kurzu, ktorý sa konal na pôde JAVYS v dňoch 10. - 14 novembra 2014.

Michael I. Ojovan
Waste Technology Section, MAAE

< Späť