Medzinárodná organizácia pre atómovú energiu (MAAE) pri dosahovaní svojich cieľov využíva aj podporu účelovo definovaných projektov. Medzi takéto projekty patrí aj projekt „DAROD - International Project on Managing the Decommissioning and Remediation of Damaged Nuclear Facilities“ (Medzinárodný projekt pre riadenie vyraďovania a environmentálnej obnovy poškodených jadrových zariadení).

Primárnym cieľom projektu je práca s informáciami v oblasti vyraďovania a environmentálnej obnovy lokalít historických jadrových zariadení, ktoré boli postihnuté neštandardnou udalosťou. Práce na projekte sa začali v januári 2015, ako jedna z priamych odoziev na jadrovú udalosť v JE Fukušima Daiichi.

Záverečné medzinárodné pracovné rokovanie projektu „DAROD“ sa konalo v dňoch 16. - 20. 10. 2017 v meste Penrith (Spojené kráľovstvo) a zúčastnili sa na ňom aj zástupcovia Slovenskej republiky (JAVYS, a. s., a ÚJD SR). Cieľom stretnutia boli záverečné konzultácie pri dokončovaní finálnej správy projektu DAROD, ktorá bude obsahovať odporúčania MAAE pre vyraďovanie poškodených jadrových zariadení a environmentálnu obnovu ich lokalít.
Dokument tak bude definovať najlepšie identifikované skúsenosti a nápravné aktivity v týchto oblastiach. Zosumarizované poznatky prispejú k lepšej havarijnej pripravenosti prevádzkovateľov jadrových zariadení, a tým k celosvetovému zvyšovaniu jadrovej bezpečnosti.

Súčasťou záverečnej správy projektu „DAROD“ budú aj konkrétne prípadové štúdie o vyraďovaní jadrových zariadení postihnutých neštandardnou udalosťou, ako napríklad:

  • jadrová elektráreň Three Mile Island – USA,
  • jadrová elektráreň Fukušima Daiichi – Japonsko,
  • jadrová elektráreň Černobyľ – Ukrajina,
  • jadrová elektráreň A1, Slovensko,
  • prvá generácia bazénov skladovania VJP na lokalite Sellafield – Veľká Británia,
  • výskumné centrum na lokalite Marcoule – Francúzsko, priemyselný uránovo/grafitový reaktor – RF, a pod.

Z pohľadu spoločnosti JAVYS, a. s., je v projekte „DAROD“ najvýznamnejšou práve prípadová štúdia o vyraďovaní JE A1 - „Case Study - Decommissioning of A1 NPP“, ktorej autorstvo patrí spoločnostiam JAVYS, a. s., VÚJE, a. s., a štátnemu dozornému orgánu, ÚJD SR.

Za JAVYS, a. s., sa na nej autorsky spolupodieľali:
 Ing.Ivan Galbička, vedúci sekcie prípravy a realizácie vyraďovania A1
 JUDr.Martin Macášek, manažér pre vyraďovanie jadrových zariadení
 Ing.Tomáš Fischer, projektový manažér - stratégia vyraďovania A1
 Ing.Tibor Kukan, špecialista – plánovanie a stratégia vyraďovania JE V1
K zvýšeniu kvality dokumentu tiež prispela technická fotodokumentácia, ktorej autormi sú Rastislav Prítrský a Mgr. Boris Zvolenský.

Konkrétne prípadové štúdie, ktoré prinášajú zosystematizované odborné poznatky z celého sveta budú v budúcnosti efektívne využité aj na Slovensku pri ďalšej realizácii projektov vyraďovania JE A1 a V1, či pri riešení technických otázok týkajúcich sa nakladania s neštandardnými tokmi RAO, demontážnych techník, či environmentálnej obnovy v rámci vyraďovania JE A1.

Spoluautorstvo spoločnosti JAVYS, a. s., pri vypracovaní publikácie MAAE vnímame ako spoločné napĺňanie základnej misie MAAE – šíriť hodnotné informácie, prospešné pre mierové využívanie jadrovej energie. Súčasne ho vnímame ako medzinárodné ocenenie práce a úspechov niekoľkých generácií špičkových pracovníkov JAVYS, a. s., podieľajúcich sa na vyraďovaní JE A1.

Vydanie záverečnej projektovej správy „DAROD“ je naplánované na prvý štvrťrok roku 2019 a správa bude tiež bezplatne dostupná na webových stránkach MAAE.

< Späť