Keď Slovensko vstúpilo v roku 2004 do Európskej únie (EÚ), urobilo tak pod dôležitou podmienkou v oblasti jadrovej bezpečnosti: krajina bude musieť odstaviť a vyradiť svoje reaktory V1 v jadrovej elektrárni Bohunice. Išlo o reaktory zo sovietskej éry, ktoré boli považované za nespĺňajúce vtedajšie príslušné normy súvisiace s jadrovou bezpečnosťou. Slovenská vláda sa teda zaviazala vyradiť jadrové zariadenie a v rámci toho sa Slovensko stalo príkladom pre ostatných, aby ho nasledovali pri bezpečnom, efektívnom a účinnom procese vyraďovania jadrových elektrární. S podporou MAAE a Európskej komisie sa Slovensko teraz delí o svoje vedomosti a skúsenosti tak, aby boli získané poznatky prospešné pre ďalšie krajiny.

Slovensko vyrába o niečo viac ako polovicu svojej elektriny z jadrovej energie. Veľkú úlohu vo výrobe elektriny zohrali štyri reaktory v lokalite JE Bohunice. Prvý blok JE V1 Bohunice, ktorý bol uvedený do prevádzky v roku 1978, bol prvým reaktorom moderovaným a chladeným obyčajnou vodou na lokalite využívajúcim vodo-vodný energetický reaktor (VVER) 440 V230. Tento reaktor bol jednou z prvých verzií "vodo-vodného energetického reaktora" sovietskej konštrukcie. Vyskytli sa však problémy týkajúce sa konštrukcie ochrannej budovy - kontajnmentu, keďže v porovnaní s neskoršími reaktorovými budovami, ktoré boli postavené s použitím už vylepšených konštrukcií, bola vystavená väčšiemu riziku prasknutia primárneho potrubia.

V rámci projektu vyraďovania JE V1 v Bohuniciach, Olena Mykolajčuk, riaditeľka divízie jadrového  palivového cyklu a technológií nakladania s odpadom v MAAE, úzko spolupracovala s odborníkmi zo slovenskej štátnej Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a. s. (JAVYS). „Počas procesu vyraďovania využíva spoločnosť JAVYS inovatívne digitálne nástroje, aby zabezpečila bezpečnosť a efektívnosť celého procesu. Tieto nástroje sú teraz akceptované a využívané v rámci projektov vyraďovania po celom svete," povedala Mykolajčuk.

Medzi nástroje, ktoré spoločnosť JAVYS využívala, patrili napríklad virtuálne modelovania a simulácie. Pomocou simulácií vyvinuli inžinieri postupy na vybratie nádoby reaktora, ktorá bola osadená v betónovej šachte reaktora, a potom ju presunuli a spustili do bazénov s vodou, kde mohla byť bezpečne porezaná pomocou píl pre vloženie do obalových súborov a neskôr aj na bezpečné skladovanie.

Eva Hrašnová, projektová manažérka v spoločnosti JAVYS, uviedla, že projekt ukázal, že mechanické rezacie nástroje, ako sú pásové a kotúčové píly používané pod vodou, predstavujú bezpečné a efektívne metódy fragmentácie aktivovaných komponentov primárneho okruhu VVER-440 – reaktorov a vnútroreaktorových častí. Tiež uviedla, že získané skúsenosti preukázali, že kombinácia dekontaminačných metód - chemických, elektrochemických a ultrazvukových, ako aj mechanických metód, ako je otryskávanie a obrusovanie - sa ukázala ako kľúčová pre následné efektívne nakladanie so zhodnotiteľným materiálom.

„Vyraďovanie JE V1 v Bohuniciach predstavuje množstvo praktických poznatkov pre subjekty zodpovedné za vyraďovanie," povedala Mykolajčuk. "Od určovania spôsobov, ako ušetriť miesto a peniaze opätovným využitím budov na skladovanie, až po recykláciu vysokého množstva ocele, kovov a betónu s cieľom podporiť princípy obehového hospodárstva."

Práce na vyraďovaní JE V1 v Bohuniciach sú v realizácii a očakáva sa, že vyraďovanie bude pokračovať až do roku 2027. S finančnou podporou EÚ a Európskej banky pre obnovu a rozvoj sa očakáva, že konečné náklady projektu dosiahnu hodnotu 1,239 miliardy EUR.

Ako prejav uznania úspechov, ktoré spoločnosť JAVYS dosiahla pri vyraďovaní JE V1 v Bohuniciach, a s cieľom aj naďalej posilňovať realizáciu podobných projektov na celom svete podpísala spoločnosť JAVYS v marci 2021 dohodu o vzniku Spolupracujúceho centra s MAAE. Následne sa v rámci spolupráce s MAAE spoločnosť JAVYS ako Spolupracujúce centrum pre vyraďovanie jadrových zariadení a nakladanie s rádioaktívnym odpadom mohla podeliť o svoje skúsenosti s ostatnými.

„V Jaslovských Bohuniciach vieme efektívne preukázať technický pokrok a bezpečnosť pri fyzickej a rádiologickej charakterizácii, dekontaminácii, demontáži, demolácii, ako aj v oblasti nakladania s rádioaktívnymi odpadmi," uviedol generálny riaditeľ spoločnosti JAVYS Pavol Štuller na slávnostnom podpisovaní dohody o vzniku Spolupracujúceho centra, ktoré sa konalo vo Viedni. 

„Naša spolupráca s MAAE sa v budúcnosti sústredí na realizované a plánované činnosti a bude sa zlepšovať s pokrokom aktivít Spolupracujúceho centra v nasledujúcich rokoch," dodal Štuller.

Partnerstvo medzi MAAE a JAVYS už prináša ovocie a MAAE usporiadala v máji 2022 v Trnave na Slovensku medzinárodný workshop zameraný na zdieľanie skúseností získaných z realizácie projektov vyraďovania VVER reaktorov. Na workshope sa odborníci z JAVYS podelili o získané poznatky z vyraďovania s odborníkmi z Arménska, Belgicka, Bulharska, Číny, Českej republiky, Fínska, Maďarska, Talianska, Nórska, Turecka a Uzbekistanu, ako aj so zástupcami EBOR a EK.

„Niektoré z týchto krajín v súčasnosti prevádzkujú VVER reaktory a plánujú ich vyraďovanie, zatiaľ čo iné sa púšťajú do programov v oblasti jadrovej energetiky alebo budovania jadrových zariadení a už zvažujú v dlhodobom horizonte požiadavky na ich vyraďovanie," uviedla Mykolajčuk. "Sme svedkami vzniku dynamických a inovatívnych činností v oblasti jadrovej energetiky, pri ktorých sa už od začiatku uvažuje o vyraďovaní a jeho výzvach. Tieto aktivity sú posilnené poznatkami získanými spoločnosťou JAVYS v lokalite JE V1 v Bohuniciach."


Počas procesu vyraďovania využíva spoločnosť JAVYS inovatívne digitálne nástroje, aby zabezpečila bezpečnosť a efektívnosť celého procesu. Tieto nástroje sú teraz akceptované a využívané v rámci projektov vyraďovania po celom svete.

                                        

Olena Mykolajčuk
riaditeľka divízie jadrového palivového cyklu
a technológií nakladania s odpadom
MAAE


 

Odkaz na článok: https://www.iaea.org/bulletin/slovakia-sets-global-example-for-nuclear-power-plant-decommissioning

 

< Späť