Na silvestrovské poludnie sa naplní rozhodnutie vlády SR o odstavení 1. bloku jadrovej elektrárne V1 v Jaslovských Bohuniciach. Za účasti predsedu vlády SR Róberta Fica, ministra hospodárstva SR Ľubomíra Jahnátka, predsedníčky ÚJD SR Marty Žiakovej, predsedu Trnavského samosprávneho kraja Tibora Mikuša a ďalších hostí sa začne, v súlade s platnými prevádzkovými predpismi, s postupným znižovaním výkonu reaktora tohto bloku. Proces bude ukončený približne päť hodín pred úderom hodín ohlasujúcich príchod Nového roku 2007.

Odstavenie 1. bloku JE V1 v Jaslovských Bohuniciach.
Záznam televízie TA3 zo dňa 3. 1. 2007.

Po šesťročnom úsilí stoviek stavbárov a montážnikov sa tlkot jadrového srdca - reaktora prvého bloku elektrárne V1 sa ozval 27. novembra 1978 o 15.30 hod. kedy bol dosiahnutý prvý kritický stav reaktora. Spúšťači oživili dielo, ktoré bolo o dva týždne neskôr pripojené k sieti, ako prvý bol prifázovaný turbogenerátor č. 11 v nedeľu 17. decembra 1978 o 21.13 hod. Po druhýkrát v histórii slovenskej energetiky prúdili do elektrizačnej siete kilowatty elektriny z nového jadrového zdroja. V rukách prevádzkovateľov sa stala jadrová elektráreň V1 základňou bezpečnej výroby a spoľahlivej dodávky elektriny, ktorú zabezpečuje vysokokvalifikovaný personál.

Pre celé obdobie jej prevádzky je charakteristická rovnováha bezpečnosti a spoľahlivosti. Potvrdili to početné zahraničné misie, ktoré porovnávali naše bezpečnostné podmienky prevádzky so štandardmi v iných krajinách. Pozitívne výsledky misií motivovali prevádzkovateľa k zvyšovaniu bezpečnosti dvoch prevádzkovaných blokov elektrárne so starším typom reaktorov VVER 440. Proces zvyšovania bezpečnosti prebiehal kontinuálne. Začínal už v procese výstavby. Úroveň bezpečnosti zásadne ovplyvnila realizácia dvojročnej malej rekonštrukcie začiatkom deväťdesiatych rokov. Výraznému omladeniu elektrárne napomohla realizácia projektu postupnej rekonštrukcie s cieľom dosiahnuť medzinárodne akceptovateľnú úroveň jadrovej bezpečnosti. Na prahu nového tisícročia túto métu elektráreň dosiahla.

Dnes má JE V1 na svojom konte 152 000 000 000 kWh elektriny a dlhodobo presahovala pätinový podiel na produkcii akciovej spoločnosti Slovenské elektrárne. Od apríla 2006 prevzala zodpovednosť za jej prevádzku Jadrová vyraďovacia spoločnosť, a.s. Odstavením 1. bloku, ktorý prispel k produkcii 76 691 000 000 kWh, sa zníži podiel JE V1 na výrobe elektriny na 10 percent. Množstvo vyrobenej elektriny z 1. bloku predstavuje súčasnú asi 2,7 ročnú spotrebu elektriny Slovenska. Na takéto množstvo elektriny musel reaktor 1. bloku vyprodukovať takmer 911 000 000 GJ tepla z jadrového paliva. Životné prostredie uchránil od splodín zo spálenia 36 mil. ton čierneho uhlia, alebo 83 mil. ton hnedého uhlia, alebo 22 mil. ton mazutu alebo takmer 27 mil. m3 zemného plynu. Aj tieto hodnoty sú dôkazom ekologickej výroby elektriny z jadra a príspevkom k obmedzovaniu emisií, najmä keď emisné kvóty skleníkových plynov EÚ neustále znižuje, čo ovplyvní aj prevádzku tepelných elektrární.

Vláda SR sa v procese prístupových rokovaní o vstupe Slovenska do Európskej únie zaviazala odstaviť prvý blok vé jednotky v roku 2006 a druhý v roku 2008. Z rozhodnutia vlády vyplynula požiadavka vypracovania návrhu postupu realizácie vyraďovania JE V1 i s harmonogramom prác. Bol spracovaný Koncepčný plán vyraďovania JE V1, podľa ktorého konzultant projektovej manažérskej jednotky spracoval Projekt prípravy ukončenia prevádzky a vyradenia JE V1. Koncepčne tento projekt zabezpečujú dva nosné dokumenty, týkajúce sa stratégií ukončovania prevádzky JE V1, nakladania s historickými odpadmi a s odpadmi z vyraďovania JE V1. Európska únia sčasti zaplatí projekty súvisiace s prípravou predčasného ukončenia prevádzky JE V1 prostredníctvom Medzinárodného fondu na podporu odstavenia blokov jadrovej elektrárne V1 v Jaslovských Bohuniciach (BIDSF), ktorý spravuje Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBOR). Čerpanie finančných prostriedkov z fondu na jednotlivé projekty je zabezpečené na základe uzatvárania grantových dohôd medzi Jadrovou vyraďovacou spoločnosťou, a.s. a európskou bankou. Doteraz bolo takto uzatvorených deväť grantových dohôd a z fondu sa vyčerpalo 12,1 miliónov eur.

Jadrová bezpečnosť zostáva naďalej pre JE V1 prioritou. Túto požiadavku striktne formulujú aj prijaté dokumenty. Po odstavení 1. bloku JE V1 nastane pre dvojblok nový prevádzkový stav. Druhý blok bude naďalej vyrábať elektrinu.

Prevádzka elektrárne 1. bloku vo výkonovom režime s výrobou elektriny predstavovala určitú etapu života jadrovej elektrárne, ale v žiadnom prípade neznamená ukončenie všetkých činností. Samotné odstavenie reaktora je niekoľkodňový proces zníženia výkonu, odstavenia turbogenerátorov, dochladenia reaktora. Dôležitou ďalšou etapou je ukončovanie prevádzky 1. bloku (následne po roku 2008 aj 2. bloku), pričom elektráreň musí byť v každom okamihu držiteľom príslušného platného povolenia ÚJD SR.
Obdobie ukončovania prevádzky predstavuje proces dochladenia paliva najprv v reaktore, následne v bazéne skladovania do úrovne zbytkového výkonu palivových kaziet, ktoré umožní odtransportovať palivo z bloku v špeciálnych kontajneroch do medziskladu vyhoreného paliva. Súčasne by mali byť spracované všetky prevádzkové rádioaktívne odpady a uložené v špeciálnych úložiskách mimo blokov JE V1.
Počas celej etapy ukončovania prevádzky bude naďalej prioritou zachovanie vysokej úrovne jadrovej bezpečnosti.

Ing. Dobroslav Dobák
hovorca

< Späť