Javys, a.s.

Modernizácia zariadení na nakladanie s RAO pre JE Kozloduj

Projekt: „Technický dizajn a aktualizácia bezpečnostnej dokumentácie pre modernizáciu zariadení na nakladanie s RAO pre JE Kozloduj (D-48-1)“;

Konzorcium: IDOM (ES) – JAVYS – ATP Atomtoploproekt, Ltd. (BG);

Opis projektu:

Celkovým cieľom projektu je modernizácia systému nakladania s RAO z vyraďovania štyroch blokov JE Kozloduj od momentu jeho príjmu, cez spracovanie až po skladovanie finálneho produktu v spoločnosti SERAW. Modernizácia technológií nakladania s RAO má zabezpečiť schopnosť napredovania projektu vyraďovania JE Kozloduj.

Osobitnými cieľmi projektu sú:

  • Príprava technického návrhu (modelov a schém) na zlepšenie RAWPP, teda centra nakladania s RAO;
  • Príprava technického návrhu (modelov a schém) na zlepšenie SCFRAW, teda systému skladovania, manipulácií a transportov RAO;
  • Aktualizácia bezpečnostných analýz pre RAWPP;
  • Podpora JE Kozloduj pri implementácii licenčných požiadaviek RAWPP zo strany regulátora a ostatných štátnych úradov.

JAVYS vystupuje v projekte ako konzultant dizajnu jednotlivých technológií vo vybraných úlohách projektu s tým, že samotná projekčná činnosť je v zodpovednosti konzorčných partnerov IDOM a ATP.

detail
detail