Javys, a.s.

Štúdia realizovateľnosti úložiska RAO v Moldavsku

Projekt: „Vypracovanie predbežnej štúdie realizovateľnosti úložiska RAO v Moldavsku, MOL9008“;

Konzorcium: BGE TECHNOLOGY GmbH (DE) – JAVYS;

Opis projektu:

JAVYS spolu s nemeckou spoločnosťou BGE TECHNOLOGY sú členmi konzorcia pre vypracovanie predbežnej štúdie realizovateľnosti úložiska RAO v Moldavsku. Projekt je financovaný Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu a je realizovaný od októbra 2019. Cieľom štúdie je analyzovať možnosti ukladania RAO, ktoré tvoria najmä historické a inštitucionálne RAO, s uvažovaním legislatívnych, technických, environmentálnych ako aj socioekonomických aspektov v Moldavsku.

Štúdia sa zameriava na nasledovné oblasti:

 1. Sumarizovanie inventáru RAO obsahujúceho historické, súčasné a v budúcnosti očakávané odpady.
 2. Predstavenie rôznych konceptov ukladania RAO a zhodnotenie vhodnosti ich použitia v multikriteriálnej analýze.
 3. Popis všeobecných a špecifických aspektov výberu lokality úložiska.
 4. Analýza legislatívneho a regulačného rámca v oblasti nakladania s RAO, porovnanie s medzinárodne uznávanými požiadavkami a odporúčaniami a návrh na zlepšenie.
 5. Popis procesu licencovania úložiska.
 6. Analýza postupov v oblasti hodnotenia vplyvov na životné prostredie.
 7. Problematika budovania a udržiavania dostatočného množstva kvalifikovaného personálu organizácií s vplyvom na jadrovú bezpečnosť a radiačnú ochranu.
 8. Zhodnotenie finančných aspektov pre vybrané úložné systémy.
 9. Predbežný odhad časového harmonogramu implementácie vybraných úložných systémov.
 10. Identifikácia a ohodnotenie strategických rizík vývoja programu ukladania RAO s návrhom opatrení na ich minimalizáciu.
 11. Zhrnutie zistení a odporúčaní vyplývajúcich z vykonaných analýz.
detail
detail