Javys, a.s.

Komerčné aktivity

Spoločnosť JAVYS, a. s., má v stredoeurópskom regióne významné postavenie a svojím zodpovedným a kompetentným zabezpečovaním záverečnej časti jadrovej energetiky s dôrazom na bezpečnosť, kvalitu a ochranu životného prostredia je rešpektovaným partnerom aj pre zahraničné spoločnosti.

Vzhľadom na kapacitné obmedzenie slovenského trhu s jadrovými službami je rozvoj zahraničných komerčných aktivít z pohľadu budúcnosti pre spoločnosť JAVYS kľúčovou aktivitou determinujúcou ekonomický rast, a to najmä po skončení projektov vyraďovania JE A1 a V1. Z tohto dôvodu boli od roku 2013 kontinuálne vyvíjané aktivity v tejto oblasti, ktoré vyústili až do založenia samostatného útvaru medzinárodných projektov k 1.1.2015.

Od roku 2013 JAVYS úspešne pôsobí na medzinárodnom trhu s jadrovými službami, pričom využíva nadobudnuté skúsenosti z vyraďovania JE A1 a V1 ako aj z nakladania so vzniknutými rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom.

Činnosti útvaru medzinárodných projektov pokrývajú nielen vlastnú realizáciu medzinárodných konzultačných projektov ale aj aktivity smerujúce k získaniu nových perspektívnych partnerov a projektov. Tieto činnosti prispievajú k budovaniu značky JAVYS a zlepšovaniu postavenia na medzinárodnom trhu.  

detail
detail