Javys, a.s.

Nakladanie s IRAO a ZRAM

Spoločnosť JAVYS, a. s., je oprávnenou organizáciou na nakladanie s opustenými žiaričmi, rádioaktívnymi odpadmi neznámeho pôvodu, nepoužívanými žiaričmi a rádioaktívnymi materiálmi. Svojou činnosťou v oblasti nakladania s týmito špecifickými materiálmi plní celospoločensky zodpovednú úlohu, spočívajúcu predovšetkým v ochrane životného prostredia a zdravia obyvateľov v Slovenskej republike.
Do doby spracovania a úpravy inštitucionálnych rádioaktívnych odpadov a zachytených rádioaktívnych materiálov na technologických linkách spoločnosti JAVYS, a. s., a ich následného finálneho uloženia sú bezpečne skladované v špeciálnom zariadení v Mochovciach. Všetky aktivity súvisiace s ich nakladaním a prepravou sú vykonávané v súlade s platnou legislatívou, predpismi a rozhodnutiami dozorných inštitúcií.

detail
detail