Javys, a.s.

Ukladanie RAO

Spoločnosť JAVYS, a. s., prevádzkuje jadrové zariadenie Republikové úložisko RAO. V úložisku sú rádioaktívne odpady izolované od životného prostredia, čo je záverečný krok v celej postupnosti činnosti nakladania s nimi.

RÚ RAO je určené na konečné uloženie pevných a spevnených nízko a veľmi nízko rádioaktívnych odpadov. Prvý vláknobetónový kontajner so spevnenými RAO bol uložený do úložiska v roku 2000. Tvorí ho sústava úložných boxov usporiadaných do štyroch radov v dvoch úložných sústavách, tzv. dvojradoch. Každý úložný box má kapacitu 90 vláknobetónových kontajnerov. V prvých dvoch dvojradoch (80 boxov) s ich celkovou kapacitou 7 200 vláknobetónových kontajnerov bolo do 31. 12. 2016 uložených 4 804 takýchto kontajnerov.

V roku 2016 bolo v areáli RÚ RAO uvedené do prevádzky úložisko na ukladanie veľmi nízko aktívnych odpadov. Tieto odpady, predovšetkým kontaminovaná zemina a drvený betón, sú ukladané do úložných priestorov vo veľkoobjemových vakoch (tzv. big-bagoch).

 

detail
detail