Javys, a.s.

Preprava RAO a VJP

REALIZÁCIA PREPRÁV RÁDIOAKTÍVNYCH MATERIÁLOV

 Spoločnosť JAVYS, a. s., realizuje prepravy rádioaktívnych materiálov v rozsahu:

  • vyhoretého jadrového paliva,
  • rádioaktívnych odpadov,
  • inštitucionálnych rádioaktívnych odpadov a zachytených rádioaktívnych materiálov.

Disponuje príslušnými schválenými prepravnými zariadeniami a dopravnými prostriedkami, ktoré používa nielen v areáloch spoločnosti, ale i mimo ich územia. Na tieto činnosti má kvalifikovaný personál, technické vybavenie a príslušné oprávnenia od dozorných orgánov.

Prepravy vyhoretého jadrového paliva
Spoločnosť JAVYS, a. s., prepravuje vyhoreté jadrové palivo z prevádzkovaných reaktorových blokov v kontajneroch typu C-30 na špeciálnych železničných vozňoch. Prepravy sú vykonávané za prísnych bezpečnostných opatrení, bezpečne, spoľahlivo a v súlade s legislatívnymi požiadavkami a podmienkami platných povolení na manipuláciu a prepravu vyhoretého jadrového paliva. 

Prepravy rádioaktívnych odpadov
Do jadrového zariadenia Technológie na spracovanie a úpravu (TSÚ) RAO v lokalite Jaslovské Bohunice spoločnosť JAVYS, a. s., prepravuje pevné, fixované a kvapalné RAO prepravnými prostriedkami v schválených prepravných zariadeniach (pevné RAO v ISO kontajneroch, v 200 l sudoch, v kontajneri PKIII/sudy; kvapalné RAO v kontajneroch PK/SK, PKIII/kaly). Kvapalné RAO z jadrového zariadenia JE A1 je možné do TSÚ RAO prepraviť aj priamo potrubným prepojením.
Do jadrového zariadenia Finálne spracovanie kvapalných RAO (FS KRAO) v lokalite Mochovce prepravuje pevné a fixované RAO z jadrových zariadení lokality Jaslovské Bohunice prepravnými prostriedkami v schválených prepravných zariadeniach – v ISO kontajneroch. Kvapalné RAO je možné do FS KRAO prepraviť len priamo potrubným prepojením z prevádzkovaných blokov EMO1,2.

Prepravy inštitucionálnych RAO a ZRAM
Prepravy inštitucionálnych RAO a zachytených rádioaktívnych materiálov sú realizované prepravnými prostriedkami v schválených prepravných zariadeniach.

 

detail
detail