Javys, a.s.

Výkladová správa k Rámcovej dohode BIDSF

VÝKLADOVÁ SPRÁVA K RÁMCOVEJ DOHODE TÝKAJÚCEJ SA AKTIVÍT
MEDZINÁRODNÉHO FONDU PRE PODPORU ODSTAVENIA BOHUNÍC NA SLOVENSKU

zo dňa 2. februára 2012

1.       Úvod 

Vláda Slovenskej republiky sa v uznesení č. 801 z roku 1999 zaviazala odstaviť bloky 1 a 2 jadrovej elektrárne V1 v Jaslovských Bohuniciach (ďalej len „JE V1 Bohunice“).

Uvedeným dokumentom vláda Slovenskej republiky v roku 1999 schválila ako realistický termín odstavenia blokov JE V1 Bohunice rok 2006 pokiaľ ide o 1. blok a rok 2008 pokiaľ ide o 2. blok JE V1 Bohunice.

V roku 2001 Vláda Slovenskej republiky schválila uznesením definitívne znenie Rámcovej dohody medzi Slovenskou republikou a Európskou bankou pre obnovu a rozvoj (ďalej len „EBOR“), ktorá sa týka aktivít Medzinárodného fondu pre podporu odstavenia blokov JE V1 Bohunice (ďalej len „BIDSF“). Rámcová dohoda bola podpísaná 16. novembra 2001.

Po 10 rokoch existencie Rámcovej dohody sa EBOR a Slovenská republika dohodli na znení tejto výkladovej správy k Rámcovej dohode (ďalej len „Výkladová správa“).

Výkladová správa k Rámcovej dohode je súčasťou samotnej Rámcovej dohody, je právne záväzná pre zmluvné strany. Výkladová správa je vysvetlením chápania jej vybraných ustanovení, odôvodnením a podkladom pre interpretáciu jej ustanovení.

Táto Výkladová správa je vypracovaná v dvoch autentických vyhotoveniach v anglickom jazyku a v slovenskom jazyku. V prípade nezrovnalosti medzi jazykovými verziami má prednosť anglické znenie tejto Výkladovej správy. 

2.       Výkladová správa k ôsmemu ustanoveniu Preambuly: 

Preambula Rámcovej dohody vysvetľuje dôvody, pre ktoré došlo k uzatvoreniu Rámcovej dohody medzi EBOR a Slovenskou republikou.

Zmluvné strany deklarujú, že úmysel strán pri formulácii ôsmeho ustanovenia Preambuly nespočíval v obmedzení pomoci Slovenskej republike pri poskytovaní grantov na financovanie resp. spolu financovanie Projektov len v etape “pred vyraďovaním” jadrového zariadenia z prevádzky.

Zmluvné strany zhodne potvrdzujú, že pomoc Fondu Slovenskej republike pri poskytovaní grantov sa, v súlade s účelom Fondu vyjadreným v časti 1.02. Pravidiel Fondu, vzťahuje aj na financovanie, resp. spolu financovanie Projektov v etape “vyraďovania” jadrového zariadenia z prevádzky. 

3.       Výkladová správa k časti 4 písm. (b) ods. (iv) s názvom Podpora implementácie Projektu: 

Časť 4 Rámcovej dohody upravuje záväzky Slovenskej republiky spočívajúce v poskytovaní rôzneho druhu podpory pri implementácii jednotlivých Projektov financovaných z Grantov.

Zmluvné strany zhodne uznávajú, že ÚJD ako aj iné štátne orgány a inštitúcie zainteresované do procesu udeľovania licencií a certifikácie Projektov sú nezávislé, konajúce v medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanovujú platné právne predpisy Slovenskej republiky a nepodliehajú žiadnym inštrukciám, nariadeniam alebo príkazom tretích strán.

Zmluvné strany zhodne potvrdzujú, že zmysel predmetného ustanovenia Rámcovej dohody nespočíval v záväzku Slovenskej republiky dávať ÚJD, ako aj iným štátnym orgánom a inštitúciám zainteresovaným do procesu udeľovania licencií a certifikácie Projektov, záväzné pokyny, nariadenia a usmernenia akým spôsobom majú postupovať v procese regulácie.

Zmluvné strany zhodne potvrdzujú, že hlavným zmyslom časti 4 ods. (iv) písm. (b) Rámcovej dohody, je ubezpečenie, že v podmienkach Slovenskej republiky sú vytvorené legislatívne a materiálne podmienky pre činnosť ÚJD, ako aj iných štátnych orgánov a inštitúcií zainteresovaných do procesu udeľovania licencií a certifikácie Projektov, dostatočné na to, aby regulačný proces predpokladaný v jednotlivých Projektoch mohol byť správne a úspešne uskutočňovaný. 

4.       Výkladová správa k časti 6 s názvom Zdaňovanie: 

Časť 6 Rámcovej dohody upravuje otázky zdaňovania a platenia ciel v súvislosti s realizáciou Projektov financovaných z Grantov.

Zmluvné strany zhodne potvrdzujú, že hlavný účel časti 6 Rámcovej dohody je vyjadrený v písmene a) a spočíva v zákaze používať grantové prostriedky na úhradu daní, ciel a dovozných ciel. Zmyslom ďalších ustanovení písmena (b) až (g) časti 6 Rámcovej dohody je bližšia konkretizácia hlavného účelu vyjadreného v písmene (a).

Zmluvné strany zhodne uznávajú, že zmysel časti 6 písmena (a) až (g) Rámcovej dohody nespočíva v automatickom priznaní generálneho oslobodenia dodávateľov dodávajúcich tovary a služby Príjemcovi Grantu od všetkých daní a ciel.

Zmluvné strany zhodne potvrdzujú svoje chápanie tejto časti Rámcovej dohody tak, že dodávatelia tovarov a služieb sú oslobodení od príslušných daní a ciel len vtedy, ak to výslovne pripúšťajú relevantné právne predpisy platné na území Slovenskej republiky. 

5.       Výkladová správa k časti 7.2 Odškodnenie v prospech dodávateľov: 

Časť 7.2 Rámcovej dohody upravuje záväzok Slovenskej republiky poskytnúť tretím osobám na požiadanie písomné potvrdenie o odškodnení, v prípade vzniku škody v súvislosti s realizáciou Projektov financovaných z Grantov.

Zmluvné strany zhodne uznávajú, že predmetné ustanovenie má význam pre krajiny, ktoré nie sú zmluvnou stranou Viedenského dohovoru o občianskoprávnej zodpovednosti za škody spôsobené jadrovou udalosťou z roku 1963 (ďalej len „Viedenský dohovor“).

Zmluvné strany sú si vedomé skutočnosti, že povinnosti vyplývajúce z Viedenského dohovoru sú v podmienkach Slovenskej republiky, ako zmluvnej strany Viedenského dohovoru, implementované v ust. § 29 a 30 zákona č. 541/2004 Z.z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Atómový zákon“).

V súlade s Viedenským dohovorom a Atómovým zákonom je za jadrové škody zodpovedný výlučne a objektívne prevádzkovateľ jadrového zariadenia, ktorým je v danom prípade Príjemca Grantu a nie Slovenská republika. Zmluvné strany sú si vedomé skutočnosti, že Príjemca Grantu je na účely krytia zodpovednosti za jadrové škody poistený do limitu ustanoveného Viedenským dohovorom a Atómovým zákonom. Bez predloženia tohto potvrdenia ÚJD by Príjemca Grantu nemohol prevádzkovať jadrové zariadenie.

Zmluvné strany zhodne potvrdzujú, že s ohľadom na vyššie uvedené skutočnosti znenie časti 7.2 Rámcovej dohody (vrátane Prílohy č. 1) stráca akékoľvek opodstatnenie, jeho nevyužívanie nebude mať negatívny dopad na plnenie záväzkov zmluvných strán z Rámcovej dohody, a preto zmluvné strany upúšťajú od jeho uplatňovania.

 

detail
detail