Javys, a.s.

Galéria

EBOR-BIDSF

Medzinárodný fond na podporu odstavenia JE V1 Bohunice / Bohunice International Decommissioning Support Fund (BIDSF)

Na základe uznesenia vlády SR o definitívnom odstavení JE V1 bol ako kompenzácia zo strany Európskej únie vytvorený Medzinárodný fond na podporu odstavenia blokov jadrovej elektrárne V1 v Jaslovských Bohuniciach (BIDSF). Správcom fondu BIDSF je Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBOR). Financovanie projektov vyraďovania JE V1 zo zdrojov fondu BIDSF je realizované na základe grantových dohôd, v ktorých sú uvedené rámcové definície rozsahu projektov a sú stanovené granty na financovanie jednotlivých projektov.

Projekty financované z BIDSF riadi projektová manažérska jednotka (PMU), ktorá pozostáva zo zamestnancov JAVYS, a.s. a Konzultanta PMU. Úlohou PMU je zabezpečiť riadenie projektov, t.j. proces od ich definovania, prípravy, výberu dodávateľov, implementácie až po ich ukončenie.

JE V1 ukončila oficiálne svoju prevádzku a vstúpila do etapy vyraďovania. Účinnosť nadobudlo Rozhodnutia ÚJD SR č. 400/2011 "Povolenie na 1. etapu vyraďovania jadrového zariadenia 1. a 2. bloku JE V1". Koncepčne bol spôsob vyraďovania JE V1 zastrešený dvoma základnými dokumentmi - Koncepčný plán vyraďovania JE V1 (projekt BIDSF B6.1) a Správa o hodnotení vplyvov vyraďovania JE V1 na životné prostredie (projekt BIDSF B6.2). Na základe uvedených dokumentov bol vybraný a vedením JAVYS, a.s. a MŽP SR schválený variant vyraďovania JE V1, tzv. „variant kontinuálneho vyraďovania“. Hlavným dôvodom tejto preferencie bolo zachovanie kontinuity spracovania rádioaktívnych odpadov na existujúcich zariadeniach a prenosu vedomostí a znalostí zariadení JE V1. Činnosti a spôsob realizácie kontinuálneho variantu vyraďovania JE V1 boli nadefinované v Pláne 1. etapy vyraďovania JE V1 (projekt BIDSF B6.3). Tento dokument spolu so Stratégiou vyraďovania JE V1 vypracovanej Konzultantom PMU sú základnými strategickými podkladmi pre nadefinovanie projektov, spôsob ich realizácie a trvanie, ako aj stanovenie nákladov potrebných na ich realizáciu.

V súlade s Rozhodnutím ÚJD SR č. 900/2014 "Povolenie na 2. etapu vyraďovania jadrového zariadenia JE V1 v Jaslovských Bohuniciach“ začala spoločnosť JAVYS od 1.1.2015 realizovať činnosti v rozsahu schválených dokumentov Plán 2. etapy vyraďovania JE V1 (projekt BIDSF B6.5) a Správy o hodnotení vplyvu 2. etapy vyraďovania JE V1 na životné prostredie (projekt BIDSF B6.7).

Spoločným orgánom Slovenskej republiky a EBOR, zriadeným na vzájomné informovanie sa o realizácii činností fondu BIDSF je Spoločný výbor SR a EBOR. Spoločnosť JAVYS zabezpečuje realizáciu projektov v súlade so sociálnymi a environmentálnymi politikami EBOR. V rámci komunikačného procesu poskytuje informácie aj prostredníctvom žiadosti, ktorú možno adresovať na kontakty uvedené na webovej stránke spoločnosti.

Ku koncu roku 2020 mala spoločnosť JAVYS, a.s. uzavretých s EBOR celkovo 18 grantových dohôd  na financovanie projektov vyraďovania JE V1 zo zdrojov fondu BIDSF v celkovej sume 471,51 mil. EUR (z toho 12 GA bolo už uzavretých).

 

detail
detail