Javys, a.s.

Dohoda o delegovaní

Európska únia reprezentovaná Európskou komisiou na jednej strane a SIEA (Slovenská inovačná a energetická agentúra) ako Národná agentúra na strane druhej uzavrela Dohodu o delegovaní dňa 10.08.2016. Dohoda bola v ten istý deň zverejnená v centrálnom registri zmlúv a nadobudla účinnosť dňa 11.08.2016.

V súlade s článkom 5(2) nariadenia Rady (EURATOM) č. 1368/2013 zo dňa 13. decembra 2013, článkami 1(2) a 23 vykonávajúceho rozhodnutia Komisie C(2014)5449 zo dňa 7. augusta 2014, a článkom 1(3) vykonávajúceho rozhodnutia Komisie C(2015)5211 zo dňa 30. júla 2015 ("Rozhodnutie o financovaní") a s patričným ohľadom na Vyhlášku (EU, Euratom) č. 966/2012 z zo dňa 25. októbra 2012, sa Komisia rozhodla zveriť úlohy implementácie rozpočtu Národnej agentúre pod programom Bohunice.

Účelom Dohody o delegovaní je definovať zverené úlohy, stanoviť pravidlá ich implementácie a definovať práva a povinnosti strán pri ich implementácii.

 

Dohoda o delegovaní je predmetom:

- pozitívneho výsledku hodnotenia ex-ante pilierov Národnej agentúry, ktoré viedla Komisia.
- pozitívneho výsledku hodnotenia ex-post pilierov Národnej agentúry, vykonanom po prvom roku implementácie zverených úloh agentúrou SIEA, s cieľom poskytnúť primerané uistenie o tom, či SIEA spĺňa požiadavky ustanovené v článku 60.2 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie.

 

Zodpovednosť Národnej agentúry v oblasti:

Plánovanie a monitorovanie

Zodpovednosť Národnej agentúry v oblasti plánovania a monitorovania projektu vyraďovania JE V1 realizovaného prostredníctvom Národnej agentúry.

 

Príprava projektov

Vedenie prípravných činností na realizáciu projektov, (dohľad nad prípravou identifikačných formulárov), zmeny projektových identifikačných formulárov. Prideľovanie grantov za účelom financovania príslušných projektov vyraďovania a ich realizácie prostredníctvom Zmlúv o poskytnutí grantu.

 

Realizácia

Všetky projekty musia byť realizované prostredníctvom zmlúv na základe platnej legislatívy únie o verejnom obstarávaní a zákonov o verejnom obstarávaní platných v Slovenskej republike okrem tých, ktorých dotknuté činnosti sú oprávnené na financovanie z Grantu.

 

Realizácia projektov

Zabezpečovanie toho, aby realizácia projektov bola za každých okolností výlučne v súlade s ustanoveniami Komisie – schválenými identifikačnými formulármi projektov. Overovací a certifikačný orgán všetkých nákladov, ktoré vzniknú na základe dohôd o financovaní. Uskutočňovanie platieb tak, ako je špecifikované v dohodách o financovaní na základe faktúr.

detail
detail