Javys, a.s.

Národná agentúra-SIEA

Na základe vývoja a skúseností vyplývajúcich zo spolupráce s Európskou bankou pre obnovu a rozvoj iniciovala Slovenská republika koncom roku 2013 vznik tzv. národnej cesty financovania vyraďovania JE V1 z európskych zdrojov. Tento proces sa úspešne zavŕšil 10. augusta 2016 podpísaním Delegačnej dohody medzi Európskou komisiou a Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou (SIEA), ktorá národný kanál financovania vyraďovania JE V1 z rozpočtu Európskej únie (EÚ) bude realizovať. Doplnila tak európske financovanie podpory vyraďovania JE V1 z prostriedkov EÚ z fondu BIDSF spravovaného Európskou bankou pre obnovu a rozvoj.

Vykonávanie projektov cez SIEA je riadené manuálom nazvaným „Systém implementácie programu Bohunice“. Veľká časť postupov pre riadenie projektov vychádza z Vykonávacieho rozhodnutia Európskej komisie Vykonávacieho rozhodnutia Európskej komisie C(2019)3073 o podrobných vykonávacích postupoch pre programy pomoci na vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky v Bulharsku, na Slovensku a v Litve.

 

Dohoda o delegovaní

Slovenská inovačná a energetická agentúra - Program Bohunice

 

detail
detail