Pravidelné celoareálové havarijné cvičenie „Jaseň 2016“ v lokalite jadrovoenergetického komplexu v Jaslovských Bohuniciach splnilo zákonné požiadavky.

     Pravidelné celoareálové havarijné cvičenie v lokalite jadrovoenergetického komplexu v Jaslovských Bohuniciach sa uskutočnilo 13. októbra v dopoludňajších hodinách. Začalo sa podľa plánovaného harmonogramu o ôsmej hodine úvodným slovom Ing. Jána Horvátha, člena predstavenstva a  riaditeľa divízie bezpečnosti. „Predmetné cvičenie sa koná každoročne v súlade so zákonom NR SR 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva, vyhláškou ÚJD SR č. 55/2006 Z. z. a schváleným harmonogramom havarijných cvičení pre daný rok. O plánovanom cvičení boli včas informovaní aj starostovia okolitých obcí.“

    Celoareálové cvičenie bolo zamerané na previerku činností Organizácie havarijnej odozvy JAVYS, a. s., v súčinnosti so spoločnosťou JESS, a. s., bezpečnostnými a záchrannými zložkami ako odozva na prípadnú udalosť na jadrovom zariadení v lokalite JAVYS, a. s., Jaslovské Bohunice, resp. na prípadnú haváriu v jadrovej elektrárni V-2 Jaslovské Bohunice.   

Ing. Ján Horváth, riaditeľ divízie bezpečnosti: „Na cvičení sa zúčastnilo 511 osôb (zamestnanci spoločnosti JAVYS, a. s., zamestnanci dodávateľov a pozorovatelia). Cvičenie sa uskutočnilo podľa plánovaného technického scenára a časového harmonogramu.“

      Inšpektori z Úradu jadrového dozoru a Úradu verejného zdravotníctva v rámci vyhodnotenia cvičenia bezprostredne po jeho skončení uviedli, že pravidelné cvičenie splnilo zákonné požiadavky.

Mgr. Michal Makovník, Úrad jadrového dozoru: „Boli sme počas cvičenia prítomní postupne na zhromaždiskách, aj v úkrytoch, vrátane akcie vyhľadania nezvestnej osoby a prevozu zranenej osoby. Nezistili sme počas cvičenia žiadne nedostatky a splnilo svoj účel.“

    Rovnaký záver prezentovali aj pozorovatelia zo spoločnosti JESS, a. s. a Slovenských elektrární, ktorí boli na cvičenie prizvaní. Pozorovatelia zo Slovenských elektrární v závere skonštatovali, že niektoré postupy a opatrenia spoločnosti JAVYS, a. s., počas cvičenia boli aj inšpiratívne a zvážia ich zavedenie do praxe aj v spoločnosti SE, a. s..

     Cieľom celoareálového cvičenia „Jaseň 2016“ bolo preverenie postupov pre identifikáciu, klasifikáciu, lokalizáciu a likvidáciu následkov simulovanej udalosti 1. stupňa a simulovanej udalosti 3. stupňa, funkčnosti vnútorného varovného a vyrozumievacieho systému, vyrozumenia členov Organizácie havarijnej odozvy JAVYS, a. s., preverenia súčinnosti s externými zložkami (ÚJD SR, ÚVZ SR, MH SR, MV SR, MZ SR, a pod.), či simulácia ochranných opatrení pre ochranu zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti na území JAVYS, a. s. Súčasťou cvičenia bolo aj vyhľadanie nezvestnej osoby, prevoz zdravotne postihnutej osoby a riadená samovoľná evakuácia zamestnancov z úkrytu civilnej ochrany a zhromaždiska.

< Späť