Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., zaradila do programu medzinárodnej konferencie ECED 2019 samostatnú sekciu venovanú tzv. stakeholderom (dotknutým osobám). Zdôraznila tým význam komunikácie s predstaviteľmi verejnosti, ktorej venuje veľkú pozornosť.

Na úvod tejto sekcie sa prítomným prihovoril generálny riaditeľ JAVYS, a.s., JUDr. Vladimír Švigár. Hovoril o celospoločenskom význame činností vykonávaných našou spoločnosťou, význame pre región z pohľadu zamestnanosti a zdroja financií. Prioritami pritom sú bezpečnosť, ochrana zdravia a životné prostredie.

Ako pozvaní hostia vystúpili zahraniční účastníci konferencie. Riaditeľka divízie vyraďovania a nakladania s odpadmi Rebecca Tadesse z OECD-NEA predstavila túto organizáciu, venovala sa zastúpeniu SR v nej a ocenila prácu slovenských odborníkov.

Predstaviteľ francúzskej spoločnosti EDF-Cyclife Christophe Maufrais prezentoval svoju spoločnosť, ktorá má prevádzky vo Francúzsku, Veľkej Británii a vo Švédsku. Je to spoločnosť s ponukou rovnakých činností ako JAVYS, a.s., a je pre našu spoločnosť konkurenciou. Na pána Maufraisa smerovalo veľa otázok prítomných, zameraných na kapacity spracovania RAO spaľovaním a pretavbou, limity vo vzťahu k životnému prostrediu, vzťah a spoluprácu s regiónmi a pod.

Ďalšie prezentácie JAVYS, a.s., boli venované témam:

  • Ekonomická nutnosť pre spoločnosť JAVYS, a.s.
  • Súčasné a plánované projekty spracovania RAO.
  • Prezentácia možností JAVYS, a.s., poskytovať konzultačné projekty v zahraničí.
  • Informácia o nadchádzajúcom procese tzv. Veľkej EIA. 
  • Výpuste do životného prostredia, bezpečnosť prevádzky, porovnanie s ostatnými priemyselnými znečisťovateľmi v Trnavskom samosprávnom kraji.

V rámci tejto sekcie na záver vystúpila predsedníčka ÚJD SR Marta Žiaková, ktorá vysoko vyzdvihla profesionalitu a dosahovaný progres v činnostiach vyraďovania a nakladania s RAO aj VJP na Slovensku. „Bola by škoda nevyužiť nadobudnutú odbornosť, zručnosti a skúsenosti,“ skonštatovala.

< Späť