Spoločnosť JAVYS, a. s., má s účinnosťou od 22. júna 2020 nového predsedu predstavenstva.

Výberové konanie na obsadenie funkcie člena predstavenstva spoločnosti JAVYS, a. s., bolo vyhlásené v zmysle článku XI. ods. 15 platných Stanov spoločnosti JAVYS, a. s., v súlade s uznesením dozornej rady JAVYS, a. s., č. DR 36/2020 zo dňa 3. júna 2020 a zverejnené na internetovej stránke spoločnosti JAVYS, a. s., v termíne od 04. 06. 2020 do 12. 06. 2020.

Výberové konanie sa uskutočnilo dňa 16. 06. 2020 o 10.00 hod. v zasadačke č. 108, na I. poschodí, v sídle JAVYS, a. s., Tomášikova 22, 821 02 Bratislava. Výberová komisia zložená z členov dozornej rady JAVYS, a. s. a zástupcu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky – jediného akcionára spoločnosti, v súlade so zverejnenými pravidlami a na základe výsledkov výberového konania konštatovala, že výberové konanie úspešne absolvovali všetci zúčastnení uchádzači.

S poukázaním na uvedené, dozorná rada spoločnosti na základe výsledkov výberového konania, po dôkladnom zvážení prezentácií jednotlivých uchádzačov a ich pracovných skúseností, v súlade s článkom XI. ods. 15 stanov spoločnosti, predložila Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky – jedinému akcionárovi spoločnosti, zoznam úspešných uchádzačov s návrhom na voľbu člena predstavenstva JAVYS, a. s.

Členov predstavenstva JAVYS, a. s., volí a odvoláva valné zhromaždenie na základe návrhu dozornej rady. Dozorná rada zabezpečuje výberové konanie na členov predstavenstva a na základe výsledkov výberového konania predloží valnému zhromaždeniu návrh na voľbu členov predstavenstva. Valné zhromaždenie zároveň určí, ktorý z členov predstavenstva je predsedom predstavenstva a podpredsedom predstavenstva.

S poukazom na vyššie uvedené, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, s účinnosťou od 22. 06. 2020 zvolilo do funkcie člena predstavenstva spoločnosti JAVYS, a. s., Pavla Štullera, MBA a zároveň určilo Pavla Štullera, MBA za predsedu predstavenstva a JUDr. Vladimír Švigár za podpredsedu predstavenstva spoločnosti JAVYS, a. s.

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., zabezpečuje v SR činnosti v oblasti záverečnej časti jadrovej energetiky. Medzi jej hlavné aktivity patrí vyraďovanie jadrových elektrární A1 a V1, nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi, vyhoreným jadrovým palivom, inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi a zachytenými rádioaktívnymi materiálmi v rámci územia SR. Spoločnosť JAVYS, a. s., pri všetkých svojich aktivitách kladie mimoriadny dôraz predovšetkým na bezpečnosť, kvalitu a ochranu životného prostredia.

 

Mgr. Miriam Žiaková
hovorkyňa

< Späť