Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., so sídlom Tomášikova 22, 821 02 Bratislava, IČO: 35 946 024, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 4649/B, Vám týmto oznamuje, že s účinnosťou od 17.2.2021 zmenila svoje sídlo z pôvodného sídla: Tomášikova 22, 821 02 Bratislava, na nové sídlo spoločnosti:
Jaslovské Bohunice 360, 919 30 Jaslovské Bohunice.
Dovoľujem si Vás požiadať, aby ste novú adresu sídla spoločnosti používali pri písomnej korešpondencii a fakturácii, a to od 1.3.2021.

< Späť