Jedna z technicky unikátnych činností, fragmentácia (čiže rezanie) dvanástich parogenerátorov sa posunula do druhej polovice vyraďovacieho procesu. Realizovaná je v rámci projektu D4.2 Demontáž veľkorozmerných komponentov primárneho okruhu.

Na pracovisko suchej fragmentácie vybudované v bývalej strojovni JE V1, v ktorej sú parogenerátory dočasne uložené, bol 11. augusta 2021 prepravený v poradí už siedmy parogenerátor. Z predchádzajúcich šiestich sú po sedemnástich mesiacoch už iba fragmenty.

Počas fragmentácie týchto zariadení sú prednostne odrezané čelá parogenerátora a postupne odrezávané prstence plášťa, ktoré sú premiestňované na páliace pracovisko, kde je realizovaná sekundárna fragmentácia. Narezané segmenty vložené do ohradových paliet prechádzajú radiačnou kontrolou. Materiály spĺňajúce limity uvoľnenia do životného prostredia sú využívané ako druhotná surovina na ďalšie spracovanie alebo recykláciu mimo priestorov elektrárne. Snahou spoločnosti je uvoľniť do životného prostredia maximálne množstvo kovového materiálu, čo zo šiestich parogenerátorov predstavuje vyše 600 ton.

Po odstránení časti plášťa parogenerátora je následne realizovaná fragmentácia teplovýmenných rúrok, ktorých je v každom parogenerátore 5536 kusov. Na rezanie rúrok sa využíva špeciálny diaľkovo ovládaný manipulátor, pomocou ktorého sú narezané fragmenty rúrok zachytávané do zásobníka – koša, resp. priamo do pripraveného 200 l suda.

Technologickou novinkou pri rezaní rúrok siedmeho parogenerátora bude paralelné použitie dvoch manipulátorov – kotúčových píl, pričom každá bude ovládaná robotickým ramenom. Zvoleným postupom sa skoriguje časová náročnosť fragmentačných činností a zefektívni sa proces vyraďovania JE V1.

Videozáznam z prepravy PG si môžete pozrieť tu.

 

< Späť