Podľa schválenej riadnej účtovnej závierky Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a. s., hospodárske výsledky prekročili očakávania. Plán výroby elektrickej energie bol splnený na 104% a plán v oblasti jadrových služieb na 105,2 %.
Spoločnosť vykázala za rok 2008 tržby a výnosy v objeme 8 747 095 000 Sk, zisk spoločnosti dosiahol 471 044 000 Sk po zdanení, čo je v porovnaní s rokom 2007 nárast o 85 440 000 Sk.
Objem dividend predstavuje 235 522 000 Sk, v porovnaní s rokom 2007 je to o 90 920 000 Sk
viac.
Jediným akcionárom JAVYS, a.s. je Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, preto celý objem dividend bude odvedený do štátneho rozpočtu.

V súlade s generálnym prístupom Ministerstva hospodárstva, akcionár rozhodol o nevyplatení tantiém pre členov predstavenstva a dozornej rady, napriek výraznému prekročeniu plánovaného zisku.

Tržby a výnosy spoločnosti boli zabezpečené z niekoľkých zdrojov. Predovšetkým sú to tržby z predaja elektrickej energie z druhého reaktora JE V1 Slovenským elektrárňam, ďalej tržby za služby spojené s nakladaním a likvidáciou rádioaktívneho odpadu a vyhoreného jadrového paliva zo Slovenských elektrární.

Popri prekročení plánovaného zisku spoločnosť JAVYS, a.s. aj v minulom roku napĺňala svoje strategické ciele, týkajúce sa bezpečnosti, s dôrazom na jadrovú bezpečnosť a ochranu životného prostredia.


Ing. Dobroslav Dobák
hovorca

< Späť