Akcionársku zmluvu na výstavbu nového bloku jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach podpísali spoločnosti JAVYS a ČEZ 29.mája 2009. Podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám bola zmluva následne zverejnená. Niektoré časti zostali v súlade s legislatívou utajené. Na základe okamžitej výzvy premiéra Róberta Fica začali obe zmluvné strany rokovať o zverejnení celej Akcionárskej zmluvy.

Tímy právnikov a expertov zastupujúce obe zmluvné strany rokovali o spôsobe odtajnenia nezverejnených častí zmluvy s cieľom maximálne zvýšiť transparentnosť projektu.

Nakoniec sa dohodli, že nezverejnené časti zmluvy sa sprístupnia opisom predmetných ustanovení. Experti sa zhodli, že odtajnenie nad rámec takejto formy by významným spôsobom poškodilo samotný projekt, práva akcionárov ako aj strategické záujmy Slovenskej republiky. Zároveň by došlo k neprimeranému zvýšeniu nákladov na realizáciu projektu.

Odtajnená zmluva je prístupná na internete (PDF, 26,9 MB)

Je nutné upozorniť, že niektoré časti Zmluvy sú zverejnené iba opisom preto, lebo sú definované ako obchodné tajomstvo podľa § 17 Obchodného zákonníka. Ide o skutočnosti súvisiace s podnikom, ktoré majú materiálnu alebo nemateriálnu hodnotu a nie sú v príslušných obchodných kruhoch bežne dostupné.

Ďalšie časti Akcionárskej zmluvy zverejnené opisom spadajú pod obmedzenia uvedené v § 11 zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Podľa nich nemusia byť zverejnené tie informácie, ktoré boli JAVYSu odovzdané osobou, ktorá nemá povinnosť sprístupňovať informácie podľa tohto zákona.

V neposlednom rade zverejnenie niektorých informácií by mohlo spôsobiť porušenie ochrany duševného vlastníctva zmluvných strán.

Spôsob, akým bol vytvorený spoločný podnik a uzavretá Akcionárska zmluva medzi spoločnosťami JAVYS a ČEZ je štandardný a obvyklý vo vyspelých krajinách ako napr. USA, Francúzsko, Nemecko a Veľká Británia.

Výstavba novej jadrovej elektrárne má strategický význam pre Slovensko, okrem iného prispeje k posilneniu jeho energetickej bezpečnosti. Na financovanie výstavby nového bloku jadrovej elektrárne nebudú použité verejné financie.

 

Ing. Dobroslav Dobák
hovorca

< Späť