Spoločnosť JAVYS prepravila z vyradenej jadrovej elektrárne V1 v Jaslovských Bohuniciach posledný z dvanástich 145 tonových parogenerátorov. Preprava parogenerátorov bola unikátnou „operáciou“, v histórii Slovenska a vyraďovací proces elektrárne V1 pokračuje už v primárnom okruhu.

Prvý parogenerátor bol prepravený 13. marca 2019 o 11,00 hod., posledný, dvanásty parogenerátor, 11. 07. o 11.00 hod. Váha jedného parogenerátora je 145 ton, dĺžka 11,8 m a vnútorný priemer 3 210 mm. Vysoká hmotnosť parogenerátorov (PG) si vyžadovala špeciálny náves a zväčšenie otvorov nad parogenerátormi, ktoré neboli od doby výstavby nikdy otvorené. Vybratiu každého kusa parogenerátora predchádzala dôsledná príprava tímu špecialistov. Viazači bremien ju museli naplánovať tak, aby bolo možné každý kus samostatne a bezpečne vybrať z pôvodného miesta a preložiť na prepravné diaľkovo ovládané vozidlo. Aj preto sme počas prepráv nezaznamenali žiadne technické problémy.

Proces prepravy parogenerátorov z vyradenej JE sa konal po prvýkrát v histórii Slovenska a realizoval sa na špeciálnom zariadení, ktoré bolo zapožičané z Rakúska. Prepravou parogenerátorov sme celkovo prepravili 1 872 ton materiálu, z ktorého cca 1 360 ton kovu vrátime do recyklačného procesu.

Parogenerátory boli postupne premiestnené z jadrovej elektrárne (JE) V1 do bývalej strojovne JE V1, kde sa zriaďuje špeciálne pracovisko a na ich fragmentáciu (fragmentácia – rozporcovanie) vyvinutý prototyp rezacieho zariadenia. Proces fragmentácie sa začne od 1. septembra 2019.

Spoločnosť JAVYS, a. s., pokračuje vo vyraďovaní odstavenej jadrovej elektrárne (JE) V1 už v primárnom okruhu. Náročný proces prepravy prvého parogenerátora sa realizoval v čase monitorovacej misie Európskej komisie (13. – 14. marca 2019), ktorú viedol riaditeľ DG ENERGY Massimo Garribba:

„Program vyraďovania reaktorov JE V1 Jaslovské Bohunice spolufinancovaný Európskou úniou patrí k najpokročilejším v Európe a má ambície byť vzorovým a prvým príkladom úplnej demontáže a uvoľnenia lokality pre tento špecifický typ reaktora (ruský dizajn VVER). Slovenská republika nastavila proces s efektívnymi nástrojmi na maximalizáciu šancí, aby sa tento program stal príkladom hodným nasledovania.“

Konečný termín vyraďovacieho procesu JE V1 je rok 2025.
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., zabezpečuje v SR činnosti v oblasti záverečnej časti jadrovej energetiky. Medzi jej hlavné aktivity patrí vyraďovanie jadrových elektrární A1 a V1, nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi, vyhoreným jadrovým palivom, inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi a zachytenými rádioaktívnymi materiálmi v rámci územia SR. Spoločnosť JAVYS, a. s., pri všetkých svojich aktivitách kladie mimoriadny dôraz predovšetkým na bezpečnosť, kvalitu a ochranu životného prostredia. Dôležitým cieľom spoločnosti je v rámci vyraďovania JE V1 a A1 aj environmentálna obnova lokality.

Mgr. Miriam Žiaková
hovorkyňa

< Späť