Pravidelné celoareálové havarijné cvičenie „CÉDER 2019“ v lokalite jadrovoenergetického komplexu JAVYS, a. s., v Jaslovských Bohuniciach splnilo zákonné požiadavky.

V areáli spoločnosti JAVYS, a. s., a JESS, a. s., v Jaslovských Bohuniciach sa uskutočnilo dňa 25. septembra 2019 pravidelné celoareálové havarijné cvičenie „CÉDER 2019“.
Cieľom cvičenia bolo preverenie organizácie havarijnej odozvy, ako aj postupov pre identifikáciu, klasifikáciu, lokalizáciu a likvidáciu následkov simulovaných udalostí. Súčasťou scenára cvičenia bolo precvičenie reakcie na teroristický útok doručením balíka s neznámou výbušnou látkou, transport osoby zasiahnutej rádioaktívnymi látkami, či požiaru následkom poruchy žeriavu počas transportu nosného plášťa a následnej explózii plynového zariadenia fragmentačného pracoviska s únikom rádioaktívnych látok mimo kontrolovaného pásma jadrovej elektrárne V1.
Počas havarijného cvičenia sa vždy preveruje aj funkčnosť informačných tokov medzi účastníkmi celoareálového havarijného cvičenia s predstaviteľmi samosprávy, správnosť definovaných ochranných opatrení, bezpečnostnej a záchrannej služby, či súčinnosti s externými zložkami (ÚJD SR, ÚVZ SR, MH SR, MV SR, MZ SR, Polícia SR a pod.).
Celoareálové havarijné cvičenie sa začalo podľa plánovaného harmonogramu a zúčastnilo sa na ňom 589 osôb. Začalo sa o 8.00 hod. simulovanými udalosťami 1. stupňa (pokusom o teroristický útok doručením balíka s neznámou výbušnou látkou a jej následnou likvidáciou, transportom osoby zasiahnutej rádioaktívnymi látkami a explóziou plynového zariadenia fragmentačného pracoviska s únikom rádioaktívnych látok mimo kontrolovaného pásma jadrovej elektrárne V1). O 9.00 pokračovalo cvičenie udalosťou 2. stupňa dvojminútovým spustením vonkajších sirén kolísavým tónom.
Havarijné cvičenie sa uskutočnilo podľa plánovaného technologického scenára a časového harmonogramu. Skončilo sa o 11.30 hod. spustením sirén dvojminútovým stálym tónom.
Inšpektori z Úradu jadrového dozoru, Krajského úradu – odboru krízového riadenia v Trnave a MV SR – sekcie krízového riadenia  v rámci vyhodnotenia cvičenia bezprostredne po jeho skončení uviedli, že pravidelné cvičenie splnilo zákonné požiadavky. Pozorovatelia aj inšpektori boli prítomní na zhromaždiskách, v krytoch a taktiež aj pri všetkých simulovaných udalostiach.
Celoareálové havarijné  cvičenie sa koná každoročne v súlade so zákonom NR SR 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva, vyhláškou ÚJD SR č. 55/2006 Z. z. a schváleným harmonogramom havarijných cvičení pre daný rok. O plánovanom cvičení boli prostredníctvom verejnoprávnych médií včas informovaní občania a písomne aj starostovia okolitých obcí.
  
Mgr. Miriam Žiaková
hovorkyňa

< Späť