Spoločnosť JAVYS, a. s., je pod neustálym drobnohľadom dozorných orgánov, v prvom polroku 2020 ju kontrolovali inšpektori až 16 krát. Zamerali sa na jadrovú bezpečnosť a dodržiavanie predpisov, nedostatky nenašli.

Spoločnosť JAVYS, a. s., a dodržiavanie jadrovej bezpečnosti pravidelne kontrolujú dozorné orgány, ale aj medzinárodné inštitúcie. V prvom polroku 2020 bolo urobených (napriek náročnému obdobiu počas pandémie COVID 19 a s tým súvisiacimi mimoriadnymi hygienickými a personálnymi opatreniami) 16 inšpekcií, z toho 14 vykonal Úrad jadrového dozoru SR (ÚJD) a 2 Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trnave.

Dve z kontrol ÚJD SR boli zamerané na projekty BIDSF - Demontáž systémov v kontrolovanom pásme, konkrétne si inšpektori posvietili na pripravenosť a bezpečnosť zariadení pracovísk mokrého rezania a baliacej a transportnej stanice v budove reaktorov JE V1.

Spoločnosť JAVYS, a. s., totiž 30. mája 2020 zrealizovala jednu z najzložitejších operácií v rámci projektu vyraďovania JE V1 BIDSF D4.2, transport tlakovej nádoby zo šachty reaktora 1. bloku do bazéna mokrej fragmentácie. Teraz bude nasledovať mokré rezanie tlakovej nádoby a práve na pripravenosť týchto procesov sa zamerala aj inšpekcia ÚJD. Tejto operácii predchádzali mesiace príprav, technických rokovaní, projektovania a výroby manipulačných prostriedkov a schvaľovania potrebnej dokumentácie dozornými orgánmi.

Ďalšou z dôležitých inšpekcií bola Kontrola fyzickej ochrany, overenie, či sú detekčné systémy inštalované v jednotlivých jadrových zariadeniach funkčné a či je zabezpečený okamžitý a bezporuchový prenos dát z detekčných a monitorovacích zariadení do riadiaceho centra. Ani v tomto prípade neboli zistené žiadne nedostatky.

Pozornosť venovali inšpektori aj previerke systému odbornej prípravy zamestnancov JAVYS, a. s., v jadrovom zariadení Technológie na spracovanie a úpravu rádioaktívnych odpadov a dodržiavaniu jadrovej bezpečnosti pri preprave jadrových materiálov. Kontrola bola bez zistenia nedostatkov.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trnave sa zameral na preskúmanie návrhu na zaradenie pracovných činností do štvrtej kategórie rizikových prác pre chemický faktor – pracovisko výroba vláknobetónových kontajnerov v Jaslovských Bohuniciach. Ani v tomto prípade neboli zistené žiadne nedostatky.

Výsledky inšpekcií potvrdzujú, že všetky jadrové zariadenia, ktoré spoločnosť JAVYS, a. s., prevádzkuje v lokalitách Jaslovské Bohunice a Mochovce spĺňajú požiadavky a dôsledné dodržiavanie legislatívy Slovenskej republiky, medzinárodnej legislatívy a dozorných orgánov pre jadrovú bezpečnosť.

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., zabezpečuje v SR činnosti v oblasti záverečnej časti jadrovej energetiky. Medzi jej hlavné aktivity patrí vyraďovanie jadrových elektrární A1 a V1, nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi, vyhoreným jadrovým palivom, inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi a zachytenými rádioaktívnymi materiálmi v rámci územia SR. Spoločnosť JAVYS, a. s., pri všetkých svojich aktivitách kladie mimoriadny dôraz predovšetkým na bezpečnosť, kvalitu a ochranu životného prostredia.

< Späť