Kanál Manivier
V 40. týždni bola vo viacerých médiách zverejnená nasledujúca informácia:
„Kanál Manivier pretekajúci cez obec Žlkovce v okrese Hlohovec je kontaminovaný. Sú tam 100-násobne prekročené limity rádioaktivity. Jadrová a vyraďovacia spoločnosť (JAVYS) robila v kanáli meranie rádioaktivity. výsledky merania však nezverejnila. "My obyčajní ľudia sme museli prinútiť spoločnosť JAVYS, aby urobila merania rádioaktivity v tomto kanáli. Doteraz nechce zverejniť údaje, ktoré tam namerali," podotkol Daniška z občianskej iniciatívy Chceme zdravú krajinu.“
Stanovisko spoločnosti JAVYS, a. s.:
Kanál Manivier bol vybudovaný v päťdesiatych rokoch minulého storočia a naposledy bol používaný na vypúšťanie vôd z prevádzkovanej jadrovej elektrárne V1 a A1 v roku 1992. Kanál Manivier, ktorý v minulosti patril Slovenským elektrárňam bol po privatizácii Slovenských elektrární delimitovaný spoločnosti GovCo, neskôr JAVYS, a. s. Spoločnosť JAVYS, a. s., počas svojej existencie kanál Manivier pre účely odvádzania akýchkoľvek priemyselných vôd z areálu spoločnosti nevyužívala a nevyužíva. 
Nakoľko je spoločnosť JAVYS, a. s., vlastníkom pozemkov, cez ktoré preteká malý vodný tok Manivier v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku š. p., musí pri realizácii udržiavania vodného toku so správcom spolupracovať. V tejto súvislosti a aj na základe požiadavky občianskej iniciatívy vykonala rozsiahle a náročné merania na vlastné náklady.

Výsledky všetkých meraní, s detailnými informáciami, fotodokumentáciou a satelitnými zábermi zobrazujúcimi body merania boli odprezentované pánovi Daniškovi osobne dňa 15. augusta 2019 na pôde JAVYS, a. s.,  ako aj ďalším členom z občianskej iniciatívy a starostovi obce Ratkovce, ktorý bol pri prezentácii prítomný. Nie je preto pravdou, že spoločnosť JAVYS, a. s., tajila a tají výsledky meraní. V kontexte uvedeného považujeme za dôležité zdôrazniť, že výsledky meraní nepreukázali žiadne hodnoty ohrozujúce život a zdravie obyvateľstva blízkeho okolia. Preto sme aj správcu vodného toku, Slovenský vodohospodársky podnik š. p., ubezpečili, že jeho zamestnanci môžu bez akéhokoľvek rizika vykonávať v okolí kanála nevyhnutné práce ako je kosenie tráv, rezanie krovín a pod.
Aby spoločnosť JAVYS, a. s., preukázala, že žiadne informácie netají, vedenie spoločnosti rozhodlo, že analýzu poskytne Úradu verejného zdravotníctva SR a požiada ho o odborné stanovisko.

Spracovávanie rádioaktívnych odpadov (RAO) zo zahraničia
V médiách bola ďalej ako súčasť článku uvedená aj nasledujúca informácia:
„Zástupca občianskej iniciatívy Chceme zdravú krajinu hovorí tiež, že spoločnosť nechce zverejniť informácie o spaľovaní rádioaktívneho odpadu. Pomôcť by tomu podľa neho mohlo odtajnenie dokumentov o jadrovej energetike.“
Stanovisko spoločnosti JAVYS, a. s.:
Údaje o spracovávaní RAO, či už domácich alebo zahraničných nie sú v zmysle zákona o ochrane utajovaných skutočností č. 215/2004 Z. z. v režime tajné. Spoločnosť JAVYS, a. s., podrobné informácie o spracovávaní RAO zverejňuje aj vo výročnej správe.
Zástupcom občianskeho združenia boli poskytnuté všetky žiadané údaje a pre všetkých starostov dotknutých obcí bol zriadený samostatný prístup do IT systému spoločnosti JAVYS, kde každý mesiac údaje o spracovávaní RAO spoločnosť aktualizuje, sprístupňuje a prostredníctvom OcÚ môže do nich nahliadať každý občan obce. Pán Daniška z občianskej iniciatívy si podľa našich informácií chodí predmetné údaje na obecný úrad prehliadať a zaznamenávať.

Okrem toho spoločnosť JAVYS, a. s., všetky podstatné informácie o svojej činnosti verejnosti oznamovala a oznamuje prostredníctvom tlačových správ, web stránky spoločnosti, na osobných stretnutiach s predstaviteľmi samospráv a na zasadnutiach Občianskej informačnej komisie, ako aj firemného časopisu, ktorý je doručovaný všetkým obyvateľom okolitých obcí bezplatne priamo do schránok.

Prečo spoločnosť JAVYS, a. s., poskytuje  komerčné služby aj zahraničným partnerom, čiže spracováva aj RAO zo zahraničia? 
Spracovanie rádioaktívnych odpadov pre zahraničné subjekty je štandardná priemyselná činnosť, ako mnoho iných, bežne vykonávaná vo vyspelých krajinách, ktoré vlastnia a spoľahlivo bezpečne prevádzkujú technológie pre takéto aktivity. V každej krajine však platí legislatívna podmienka, že privezená rádioaktivita musí byť po spracovaní vrátená do krajiny pôvodu. To platí aj pre Slovensko v zmysle platnej legislatívy pre predmetnú oblasť. Podstatou spracovania každého typu rádioaktívneho odpadu je jeho objemová redukcia a fixácia rádioaktivity do bezpečnej formy vo vzťahu k ochrane zdravia ľudí a ochrane životného prostredia. Na Slovensku bola štátom zriadená spoločnosť JAVYS, a. s., ktorej poslaním je vyraďovanie jadrových zariadení, spracovávanie rádioaktívnych odpadov pochádzajúcich z prevádzkovaných jadrových elektrární ale aj z ich vyraďovania, zaobchádzanie s vyhoreným jadrovým palivom a zberom, skladovaním, spracovaním a následným ukladaním inštitucionálnych a zachytených rádioaktívnych odpadov.

Spoločnosť JAVYS, a. s., v súčasnosti zamestnáva takmer 900 zamestnancov. Z toho len na likvidácii vyradenej JE V1 pracuje vyše 250 zamestnancov, ktorí po roku 2025 (čiže už o päť rokov), kedy bude táto elektráreň definitívne vyradená („zrovnaná so zemou“) nebudú mať v prípade, že sa spoločnosť JAVYS nebude včas rozvíjať možnosť ďalšieho pracovného uplatnenia. Ide pritom o množstvo vysokokvalifikovaných špecialistov z oblasti fyziky, jadrovej techniky, strojárstva, chémie, dozimetrie a mnohých ďalších špecifických odborných činností.
Spoločnosť JAVYS preto už teraz hľadá možnosti svojho ďalšieho rozvoja a uplatnenia na trhu s cieľom udržania zamestnanosti predovšetkým v trnavskom regióne, ale najmä, udržania si týchto odborníkov a špecialistov s dlhodobou praxou, ktorých je na trhu akútny nedostatok a sú žiadaní po celom svete, naďalej v spoločnosti JAVYS.
 
Slovensko by totiž mohlo o týchto vysokokvalifikovaných odborníkov prísť a keď sa bude v budúcnosti vyraďovať teraz funkčná jadrová elektráreň V2 v Jaslovských Bohuniciach alebo jadrové elektrárne v Mochovciach, mohlo by bojovať s akútnym nedostatkom kvalifikovaných odborníkov. S podobnou situáciou dnes bojujú mnohé krajiny Európy aj sveta, a preto sú už dnes naši špecialisti na medzinárodnom trhu mimoriadne žiadaní. Slovensko patrí v Európe pre svoje dlhoročné skúsenosti s vyraďovacími procesmi a spracovávaním rádioaktívneho odpadu medzi absolútnu špičku a toto vysoké renomé už mnohokrát ocenila aj Medzinárodná atómová agentúra vo Viedni. Spoločnosť JAVYS, a. s., pravidelne organizuje workshopy a stáže pod záštitou uvedenej Medzinárodnej atómovej agentúry pre odborníkov z jadrovej oblasti z celého sveta. Vo východnej Európe je Slovensko dokonca jedinou krajinou s takým rozsahom technológií na spracovávanie RAO a skúsenosťami na vysokej odbornej a profesionálnej úrovni.  

JAVYS je natoľko úspešnou firmou, že náš pracovník je aj predsedom Správnej rady Zmluvy o CPD. Oprávnene vnímame tento úspech ako výsledok odborného uznania kvality činností spoločnosti a jej  zamestnancov na mimoriadne významnom celosvetovom fóre. Ide o najstaršie teleso v rámci pôsobnosti OECD - NEA, ktoré v odvetví vyraďovania jadrových zariadení pôsobí už od roku 1985. 

Vyššie uvedené činností vyraďovania jadrových zariadení, spracovávania a úpravy RAO sú vysoko sofistikovanými činnosťami, kde si vie nájsť uplatnenie mnoho mladých absolventov škôl technického zamerania z rôznych oblastí, zamestnanci výskumných ústavov a pracovníci dodávateľských organizácií širokého spektra profesií.
Z uvedeného vyplýva, že Slovensko nie je žiadnym smetiskom Európy, ako sa to niektorí jednotlivci a laickí odporcovia snažia v kontexte spracovávania RAO verejnosti prezentovať, ale naopak, špičkovou spoločnosťou so 100% účasťou štátu, akceptovanou na medzinárodnom trhu s vysoko profesionálnymi, ekologickými a bezpečnými postupmi, ktorá o zahraničné zákazky súťaží s konkurenciou v medzinárodných tendroch a dane a zisky  zo svojej činnosti odvádza do štátneho rozpočtu.

Spracovanie zahraničného RAO je len doplnkovou činnosťou JAVYS, a. s., avšak takto získané prostriedky zlacňujú procesy vyraďovania slovenských jadrových zdrojov, resp. spracovanie a úpravu RAO pochádzajúceho zo Slovenska. Vplyv prevádzok na životné prostredie je zanedbateľný a  úradmi stanovené úrovne výpustí do životného prostredia sú pravidelne v zákonom stanovených rozsahoch a intervaloch vyhodnocované. Skutočne dosahované hodnoty sú 100 až 1000 krát nižšie, ako určuje platná legislatíva či už pre hydrosféru alebo atmosféru! Práve budované nové modernejšie technológie, ktoré majú postupne nahrádzať staré, napriek zvýšeným spracovateľskom kapacitám poskytujú omnoho lepšie parametre na výpuste, čo bude mať v konečnom dôsledku  pozitívnejší vplyv na životné prostredie.

Spoločnosť JAVYS vidí pre vyššie uvedené skutočnosti svoju budúcnosť aj po roku 2025 po vyradení elektrárne V1 a po roku 2033 po vyradení elektrárne A1, práve v oblasti poskytovania jadrových služieb, odborných poradenských, konzultačných služieb, vrátane spracovávania rádioaktívnych odpadov. Svoj priestor na trhu si však nemôže spoločnosť JAVYS, a. s., začať budovať až po skončení vyraďovania, ale naopak, už teraz, aby mohla postupne kontinuálne presúvať svojich špecialistov a obslužný personál na spracovateľské technologické linky so získavaním dostatočnej odbornej praxe.   

Spoločnosť JAVYS je štátnou akciovou spoločnosťou pod dohľadom najmä Úradu jadrového dozoru, Úradu verejného zdravotníctva a medzinárodných inštitúcií ako je napríklad MAAE so sídlom vo Viedni a vždy dodržiavala a dodržiava platnú domácu aj medzinárodnú legislatívu a podľa odbornej štúdie nepatrí v súčasnosti v Trnavskom regióne ani do prvej tridsiatky najväčších znečisťovateľov!

Mgr. Miriam Žiaková
hovorkyňa

< Späť