Jadrové zariadenia spoločnosti JAVYS sú prevádzkované bezpečne, v roku 2020 nebola identifikovaná žiadna bezpečnostne významná prevádzková udalosť. Potvrdili to aj inšpekcie dozorných orgánov a medzinárodných inštitúcií, ktorých bolo v minulom roku 44. 

Spoločnosť JAVYS v roku 2020 nezaznamenala žiadnu prevádzkovú udalosť, ktorá by podliehala hláseniu dozorným orgánom a nevyskytli sa v ňom ani žiadne opakované prevádzkové udalosti. Podľa medzinárodnej stupnice na hodnotenie udalostí na jadrových zariadeniach INES boli všetky udalosti klasifikované na úrovni bez bezpečnostného významu (mimo stupnice INES). V Správe o bezpečnosti prevádzky jadrových zariadení JAVYS, a. s., za rok 2020 bolo celkovo hodnotených 168 prevádzkových ukazovateľov bezpečnosti a dosiahnuté hodnotenia potvrdili profesionálnu prácu riadiaceho a obslužného personálu a vysokú spoľahlivosť technologických zariadení.

Jadrové zariadenia, ktoré spoločnosť JAVYS prevádzkuje v lokalitách Jaslovské Bohunice a Mochovce boli počas roku 2020 prevádzkované v súlade s platnou bezpečnostnou dokumentáciou schválenou dozornými orgánmi SR a  bez porušenia limitov a podmienok na ich bezpečnú prevádzku, resp. vyraďovanie. Dodržiavanie požiadaviek jadrovej bezpečnosti je v spoločnosti JAVYS, a. s., prioritou.
Spoločnosť bola roku 2020 napriek pandemickej situácii aj pod drobnohľadom dozorných a kontrolných orgánov, ktoré vykonali v uplynulom roku  na jej pracoviskách 44 inšpekcií. Inšpektori ÚJD SR vykonali 38 inšpekcií, inšpektori MAAE v súčinnosti s inšpektormi EURATOM-u a ÚJD SR 3 fyzické inventúry jadrových materiálov v troch oblastiach bilancie jadrových materiálov v lokalite Jaslovské Bohunice. Ďalšie tri inšpekcie boli vykonané: inšpekcia jadrových materiálov s krátkou dobou ohlásenia v MSVP, inšpekcia podľa dodatkového protokolu k zárukovej dohode a inšpekcia kontroly stavu vyraďovania JE A1.
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., zabezpečuje v SR činnosti v oblasti záverečnej časti jadrovej energetiky. Medzi jej hlavné aktivity patrí vyraďovanie jadrových elektrární A1 a V1, nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi, vyhoreným jadrovým palivom, inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi a zachytenými rádioaktívnymi materiálmi v rámci územia SR. Spoločnosť JAVYS, a. s., pri všetkých svojich aktivitách kladie mimoriadny dôraz predovšetkým na bezpečnosť, kvalitu a ochranu životného prostredia.

Mgr. Miriam Žiaková
hovorkyňa

< Späť