Poslanci Výboru pre hospodárske záležitosti NR SR navštívili Bohunické spracovateľské centrum. Prezreli si spaľovne a medzisklad vyhoretého jadrového paliva (MSVP).

Spoločnosť JAVYS pozvala poslancov Národnej rady na prehliadku technologických zariadení, ktoré prevádzkuje v Jaslovských Bohuniciach s cieľom poskytnúť členom Výboru pre hospodárske záležitosti príležitosť na objektívne posúdenie činností spoločnosti a vytvoriť im priestor na oboznámenie sa s bezpečnosťou prevádzok a ekologických postupov pri pracovávaní rádioaktívnych odpadov a vykonávaní ostatných činností. Na pracovnom stretnutí sa zúčastnila aj predsedníčka Úradu jadrového dozoru SR, Marta Žiaková.

Predseda výboru Peter Kremský, ako aj ostatní členovia výboru sa zaujímali najmä o prevádzkovanú spaľovňu rádioaktívnych odpadov (RAO) a novovybudovanú spaľovňu RAO, ktorá zatiaľ nemá povolenie na prevádzku a už rok čaká na ukončenie procesu EIA zo strany MŽP SR. Vzhľadom na aktuálnu celospoločenskú diskusiu sa poslanci rozhodli oboznámiť sa s bezpečnosťou a prevádzkou zariadení priamo v Bohunickom spracovateľskom centre. Zároveň sa zaujímali o hospodárenie spoločnosti, zahraničné kontrakty, vyťaženosť kapacít, výpuste do atmosféry a hydrosféry ako aj o všetky súvisiace procesy.

Generálny riaditeľ JAVYS, Pavol Štuller ich informoval o rozvojových plánoch firmy a o skutočnostiach, že činnosti JAVYS majú takmer nulový dopad na životné prostredie, z povolených limitov spoločnosť čerpá ročne zhruba jedno percento a že firma JAVYS je pod neustálym domácim aj medzinárodným dozorom. V prípade medzinárodných inštitúcií musí byť dokonca pripravená umožniť vstup inšpektorom a poskytnúť všetku vyžiadanú dokumentáciu do dvoch hodín od ohlásenia inšpekcie.
Nakoľko spoločnosť JAVYS nepatrí ani do prvej tridsiatky znečisťovateľov životného prostredia v trnavskom regióne a všetky technológie prevádzkuje na vysokej profesionálnej a bezpečnej úrovni, čo potvrdzujú každoročné súhrnné hodnotenia, požiadalo vedenie spoločnosti poslancov NR SR o vecnú a odbornú diskusiu, v rámci ktorej je spoločnosť pripravená poskytnúť všetkým zainteresovaným stranám maximálnu súčinnosť, dokumentáciu a odborné stanoviská.

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., zabezpečuje v SR činnosti v oblasti záverečnej časti jadrovej energetiky. Medzi jej hlavné aktivity patrí vyraďovanie jadrových elektrární A1 a V1, nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi, vyhoreným jadrovým palivom, inštitucionálnym rádioaktívnymi odpadmi a zachytenými rádioaktívnymi materiálmi v rámci územia SR. Spoločnosť JAVYS, a. s., pri všetkých svojich aktivitách kladie mimoriadny dôraz predovšetkým na bezpečnosť, kvalitu a ochranu životného prostredia.

Mgr. Miriam Žiaková
hovorkyňa

< Späť