Prevádzka jadrových zariadení spoločnosti JAVYS, a. s., bola v prvom polroku 2021 stabilná s mimoriadne nízkymi výpusťami do atmosféry a hydrosféry. Nevyskytla sa žiadna radiačná nehoda, ani radiačná havária.

 

Spoločnosť JAVYS, a. s., celoročne monitoruje vplyv jadrových zariadení, ktoré prevádzkuje v lokalitách Jaslovské Bohunice a Mochovce na pracovné a životné prostredie. V prvom polroku 2021 sa v spoločnosti JAVYS, a. s., nevyskytla žiadna radiačná nehoda, ani radiačná havária a nebol zaznamenaný ani jeden prípad mimoriadnej expozície. Súhrnná správa za prvý polrok 2021 poukazuje na dlhodobé trendy vybraných monitorovaných veličín v životnom prostredí a v okolí jadrových zariadení a porovnáva stav nameraných hodnôt s definovanými autorizovanými limitmi.

Na základe výsledkov polročnej správy za rok 2021 zosumarizovanej a prerokovanej v septembri 2021, nedošlo v priebehu prvých šiestich mesiacov roku 2021 k žiadnej udalosti s vplyvom na pracovné a životné prostredie a všetky jadrové zariadenia spoločnosti JAVYS, a. s., boli prevádzkované v súlade s rozhodnutiami štátnych a dozorných orgánov.

Ročný plán:
Kolektívnej efektívnej dávky ( 2 500 man.mSv ) bol na základe optimalizácie prác z pohľadu radiačnej ochrany vyčerpaný v prvom polroku 2021 na úrovni 27,3%, čo predstavuje len 683 man.mSv.
    
Udržiavanie takejto nízkej úrovne individuálnych dávok, ako aj mimoriadne nízkej kolektívnej dávky je náročné najmä preto, že v rámci vyraďovania jadrovej elektrárne JE V1 a  vyraďovania JE A1 sú vykonávané práce a činnosti priamo v priestoroch kontrolovaného pásma oboch jadrových zariadení. Priemerný počet vstupov do kontrolovaného pásma JAVYS, a. s., (zamestnancov spoločnosti JAVYS a dodávateľských organizácií) bol 605 / deň.      

Mimoriadne nízke boli v prvom polroku 2021 aj výpuste do atmosféry a hydrosféry, a to na úrovni stotín až desatín percent zo smerných čísel určených štátnym a dozorným orgánom, Úradom verejného zdravotníctva SR.

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., zabezpečuje v SR činnosti v oblasti záverečnej časti jadrovej energetiky. Medzi jej hlavné aktivity patrí vyraďovanie jadrových elektrární A1 a V1, nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi, vyhoreným jadrovým palivom, inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi a zachytenými rádioaktívnymi materiálmi v rámci územia SR. Spoločnosť JAVYS, a. s., pri všetkých svojich aktivitách kladie mimoriadny dôraz predovšetkým na bezpečnosť, kvalitu a ochranu životného prostredia.

Mgr. Miriam Žiaková
hovorkyňa

< Späť