Slovenskí a českí odborníci zintenzívnia spoluprácu v oblasti riešenia otázok životnosti jadrových zariadení a znižovania objemov odpadov v jadrových elektrárňach využívajúc aj poznatky spoločnosti JAVYS z vyraďovacích procesov jadrových zariadení na Slovensku. Vyplýva to z memoranda o spolupráci podpísaného medzi spoločnosťou JAVYS, a. s., a ČEZ.

Slovensko a Česko ako mnoho iných krajín, deklarujú s ohľadom na ochranu klímy a stabilitu dodávok energie záujem o rozvoj jadrovej energetiky. Hlavný predmet novo uzatvoreného memoranda o spolupráci, podpísaného medzi obomi jadrovými spoločnosťami dňa 3. februára 2022, je rozsiahla výmena skúseností a informácií týkajúcich sa činností a projektov, predovšetkým v oblasti znižovania objemov odpadov v jadrových zariadeniach alebo riadenia a hodnotenia životnosti zariadení. V praxi by to malo znamenať predovšetkým výmenu technických a prevádzkových analýz a dát, prípadne pokračovanie na konkrétnych projektoch.

 

Pavol Štuller, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ JAVYS, a. s.

„Posudzovanie stavu technológií patrí medzi najdôležitejšie otázky, ktoré aktuálne väčšina prevádzkovateľov jadrových zariadení rieši. Ide o absolútne nevyhnutnú podmienku prevádzky jadrových elektrární, od ktorých sa odvíja ich budúcnosť. A vzhľadom na plány oboch krajín sme radi, že našu spoluprácu ďalej rozširujeme.“

 

Bohdan Zronek, člen predstavenstva a riaditeľ divízie jadrová energetika Skupiny ČEZ.

JAVYS je firmou, s ktorou dlhodobo spolupracujeme aj v rámci spoločného podniku JESS, a. s., (Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a. s.) a ktorá má obrovské skúsenosti tak so spracovávaním odpadov, ako aj s projektom a hodnotením stavu dôležitých zariadení v jadrových elektrárňach. To nadväzuje na riadenie životnosti a zaistenie dlhodobej prevádzky. Preto je ďalšie posilnenie tejto spolupráce celkom logické.

Česká energetická firma smeruje k šesťdesiatročnej prevádzke oboch bezemisných jadrových elektrární Dukovany a Temelín a predpoklady dlhodobej prevádzky každoročne prehodnocuje. Dôležitú úlohu ako dôraz na bezpečnú, bezemisnú výrobu hrá tak cena elektriny, ako aj stav kľúčových komponentov. V oboch prípadoch sa spoločnosti sústredia v súlade s prijatými záväzkami smerujúcimi k trvalej udržateľnosti aj na znižovanie objemov odpadov.

Mgr. Miriam Žiaková
hovorkyňa

< Späť