Špecialisti spoločnosti JAVYS zrealizovali dnes, 13. decembra 2022 v Štátnom veterinárnom a potravinovom ústave, na pracovisku v Nitre, odber približne 170 kg inštitucionálnych rádioaktívnych odpadov (IRAO). IRAO tvorilo 33 kusov žiaričov a 10 kusov pevných žiaričov s obshaom alfa, beta, gama nuklidov.  Pri prevzatí rádioaktívneho odpadu boli použité osobné ochranné pomôcky a pracovné pomôcky. IRAO boli vložené do troch 200 litrových MEVA sudov, ktoré boli prevezené na ďalšie nakladanie do Bohunického spracovateľského centra rádioaktívnych odpadov v Jaslovských Bohuniciach na ďalšie spracovanie.

 

Prevzatie inštitucionálnych rádioaktívnych odpadov sa realizovalo v rámci projektu Odberu a likvidácie historických inštitucionálnych rádioaktívnych odpadov, ktorý vznikol na základe úlohy Ministerstva hospodárstva SR a po vzájomnej konzultácii a súčinnosti s Úradom verejného zdravotníctva SR a Ministerstvom zdravotníctva SR. Spoločnosť JAVYS zo štátnych zdravotníckych zariadení postupne preberá historické, nepoužívané rádioaktívne materiály, ktoré dlhodobo predstavujú rádioaktívnu záťaž. Následne ich odborne, bezpečne, spoľahlivo, ekonomicky efektívne, s dôrazom na radiačnú ochranu obyvateľstva a ochranu životného prostredia spracuje a uloží. Táto spoločensky mimoriadne dôležitá úloha a činnosť všetkých zainteresovaných subjektov má za cieľ predovšetkým zaistenie bezpečnosti a ochrany občanov, životného prostredia a zníženie rizika prípadného zneužitia alebo nelegálneho nakladania s týmito materiálmi.

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., zabezpečuje v SR činnosti v oblasti záverečnej časti jadrovej energetiky. Medzi jej hlavné aktivity patrí vyraďovanie jadrových elektrární A1 a V1, nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi, vyhoreným jadrovým palivom, inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi a zachytenými rádioaktívnymi materiálmi v rámci územia SR. Spoločnosť JAVYS, a. s., pri všetkých svojich aktivitách kladie mimoriadny dôraz predovšetkým na bezpečnosť, kvalitu a ochranu životného prostredia.

Mgr. Miriam Žiaková
hovorkyňa

< Späť