V rámci činností zabezpečovaných spoločnosťou JAVYS, a. s., v oblasti záchytov Rádioaktívnych materiálov neznámeho pôvodu (RMNP)  uskutočnila spoločnosť JAVYS v roku 2022 na území SR deväť záchytov (RMNP) s celkovou hmotnosťou 1207,26 kg. Zväčša išlo o rôzne súčiastky vojenskej techniky, poľnohospodárskej techniky, časti potrubí, alebo iné kontaminované materiály. Najťažším RMNP bol trezor zachytený na železničnej stanici v Bratislave – Vajnoroch s hmotnosťou 442 kg.  

Spoločnosť JAVYS zabezpečuje dohľadanie, identifikáciu a zdokumentovanie RMNP na mieste nahláseného výskytu. Zvyčajne sa nachádzajú v zberných surovinách alebo u spracovateľov železného šrotu. Po ich identifikácii a zdokumentovaní sa RMNP prepravia na ďalšie nakladanie do Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti. Materiály, ktoré spĺňajú limity pre uloženie v Republikovom úložisku rádioaktívnych odpadov (RÚ RAO) sa priebežne spracovávajú a upravujú do bezpečnej formy do vláknobetónových kontajnerov a následne sú prepravené do RÚ RAO na ich uloženie, čím je zabezpečené ich definitívne odizolovanie od životného prostredia. Záchyty RMNP sa realizujú v súčinnosti so zložkami Ministerstva zdravotníctva, Ministerstva dopravy a Ministerstva vnútra SR.

RMNP dovezené do spoločnosti JAVYS, a. s., v roku 2022

MIESTO NÁLEZU

RA NUKLID

MNOŽSTVO / HMOTNOSŤ

DÁTUM PREPRAVY

Železiarne Podbrezová

226Ra

 12 ks / 435 kg

24. 01. 2022

Zberné suroviny, a. s., Nové Zámky

60Co

   1 ks / 220 kg

31. 01. 2022

Železničná stanica Bratislava – Vajnory

226Ra

   1 ks / 70 kg

02. 03. 2022

Železiarne Podbrezová

241Am

   1 ks / 3 kg

04. 05. 2022

Železničná stanica Bratislava – Vajnory

rozpadová rada 242Th

   1 ks / 442 kg

19. 05. 2022

KOUEX, s. r. o., Liptovský Mikuláš 

60Co

   2 ks / 10 kg

14. 07. 2022

ŽP EKO QELET, Hliník n. Hronom

rozpadová rada 238U

   1 ks / 0,26 kg

02. 08. 2022

PD Bátorove Kosihy

60Co

   1 ks / 7 kg

04. 08.2022

PD Búč

60Co

   4 ks / 20 kg

04. 08.2022

 Zdroj: JAVYS, a. s.

Spoločnosť JAVYS, a. s., v roku 2022 na základe úlohy Ministerstva hospodárstva SR a po vzájomnej konzultácii a súčinnosti s Úradom verejného zdravotníctva SR a Ministerstvom zdravotníctva SR, prevzala zo štátnych zdravotníckych a ostatných štátnych zariadení aj historické, nepoužívané inštitucionálne rádioaktívne materiály, ktoré dlhodobo predstavovali rádioaktívnu záťaž. Táto spoločensky mimoriadne dôležitá úloha pri súčinnosti všetkých zainteresovaných subjektov mala za cieľ predovšetkým zaistenie bezpečnosti a ochrany obyvateľstva, životného prostredia a zníženie rizika  prípadného zneužitia alebo nelegálneho nakladania s týmito materiálmi. Historické inštitucionálne rádioaktívne materiály (IRAO), ktoré boli a sú dlhodobo skladované v niektorých zdravotníckych zariadeniach, výskumných ústavoch, rôznych zdravotníckych laboratóriách, vedeckých pracoviskách, v školstve a pod.,  na území celého Slovenska,  boli využívané napríklad pri liečbe a diagnostike pacientov alebo pri výskumných a vedeckých  činnostiach.

Spoločnosť JAVYS, a. s., následne po ich prevzatí, s nimi ďalej nakladá odborne, bezpečne, spoľahlivo, ekonomicky efektívne a s dôrazom na radiačnú ochranu obyvateľstva a ochranu životného prostredia.

 

Zoznam subjektov, u ktorých bol v roku 2022 zrealizovaný odber historických IRAO

 SUBJEKT

DÁTUM PREVZATIA

Fakultná nemocnica Trenčín

prevzaté 27. 09. 2022

Univerzitná nemocnica Martin

prevzaté 27. 09. 2022

Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Banská Bystrica

prevzaté 27. 09. 2022

Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Žilina

prevzaté 05. 10. 2022

Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Bratislava

prevzaté 12. 10. 2022

Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy NPPC, Bratislava

prevzaté 12. 10. 2022

Národný ústav detských chorôb Bratislava

prevzaté 03. 11. 2022

SMÚ Bratislava

prevzaté 15. 11. 2022

Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Košice

prevzaté 02. 12. 2022

Štátny veterinárny a potravinový ústav Bratislava, pracovisko Nitra

prevzaté 13. 12. 2022

Zdroj: JAVYS, a. s.

Spoločnosť JAVYS, a. s., je oprávnenou organizáciou na nakladanie a manipuláciu s opustenými žiaričmi, rádioaktívnymi odpadmi neznámeho pôvodu, nepoužívanými žiaričmi a rádioaktívnymi materiálmi. Ich dohľadaním, spracovaním, uskladnením a inými súvisiacimi činnosťami chráni životné prostredie a zdravie obyvateľstva.

Mgr. Miriam Žiaková
hovorkyňa

 

 

 

< Späť