Spoločnosti JAVYS, a. s., a Westinghouse Electric Company LLC podpísali dve memorandá o porozumení (MoU) a vytvorili tak priestor na spoluprácu v oblasti jadrovej energetiky a pri realizácii projektov zameraných na rozvoj malých modulárnych reaktorov (SMR).

Uzatvorenie MoU medzi JAVYS a Westinghouse Electric Company vytvára rámec na spoluprácu medzi oboma spoločnosťami pri realizácii budúcich projektov zameraných na rozvoj v oblasti SMR a jadrovej energetiky.  

JAVYS ako štátna akciová spoločnosť, ktorej akcionárom je Ministerstvo hospodárstva SR a ako akcionár dcérskej spoločnosti JESS, kde JAVYS zastupuje Slovenskú republiku, má povinnosť rozvíjať oblasť jadrovej energetiky. A práve z dôvodu, že spoločnosť JAVYS je ako akcionár JESS zodpovedná za vybudovanie nového jadrového zdroja, snaží sa ako odborná organizácia pre Slovenskú republiku nielen zhodnotiť všetky dostupné technológie, ale aj spracovať odborné materiály tak, aby ich neskôr mohla vláda Slovenskej republiky použiť v rámci procesu rozhodovania o type a veľkosti nového jadrového zdroja.

Pavol Štuller, PhD., MBA, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ JAVYS, a. s. (Jadrová a vyraďovacia spoločnosť)

„Podpis memoránd je výsledkom vzájomných rokovaní, ktorých ambíciou je vytvorenie priestoru na spoluprácu pre podrobné technické a obchodné diskusie a preskúmanie spolupráce pri ďalších krokoch k implementácii technológie SMR a technológie AP1000 na Slovensku.“

Spoločnosť Westinghouse Electric Company je popredným dodávateľom bezpečnej, inovatívnej jadrovej technológie, vrátane technológie SMR.

David Durham, prezident spoločnosti Westinghouse pre energetické systémy.

„Slovensko je krajina, ktorá pozná hodnotu jadrovej energie a jej prínosy a sme veľmi radi, že môžeme spolupracovať s tímom JAVYS na zabezpečení ich energetickej budúcnosti prostredníctvom výmeny informácií o našich pokročilých a osvedčených reaktorových technológiách AP1000 a AP300."

„Veľvyslanectvo USA v Bratislave je potešené, že spoločnosti Westinghouse a JAVYS podpísali tieto dve memorandá o porozumení, čím vytvorili základ pre užšiu obchodnú spoluprácu medzi oboma spoločnosťami v oblasti civilnej jadrovej energetiky. Predstavuje to ďalší míľnik v spoločnom úsilí vlád Spojených štátov a Slovenskej republiky o dosiahnutie energetickej bezpečnosti a udržateľnosti na Slovensku s perspektívnym zameraním na technológie svetovej úrovni," povedal Gautam Rana, veľvyslanec USA na Slovensku.

Pavol Štuller, PhD., MBA, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ JAVYS, a. s. (Jadrová a vyraďovacia spoločnosť)

„Uzatvorenie MoU medzi JAVYS a Westinghouse Electric Company vytvára rámec na spoluprácu medzi oboma spoločnosťami pri realizácii budúcich projektov zameraných na rozvoj v oblasti malých modulárnych reaktorov a jadrovej energetiky. Samozrejme, očakávame predovšetkým širšiu výmenu informácií v oblasti nových technológií tak, aby sme vedeli posúdiť ich vhodnosť na zaradenie do slovenskej energetickej siete. Podpis memoránd, nezakladá žiadnu exkluzivitu, pretože obdobné vzťahy chceme rozvíjať aj s inými spoločnosťami. Ale sú základom na to, že ak raz bude prijímať vláda Slovenskej republiky rozhodnutie o umiestnení a type nového jadrového zdroja, chceme byť zodpovedným manažérom tohto procesu tak, aby sme vedeli  zhodnotiť možný prínos typov reaktorov, ktoré ponúka spoločnosť WESTINGHOUSE.“

      AP300 SMR je jednoslučkový tlakový vodný reaktor (PWR) Gen III+, ktorý stavia na koncepte jednoduchosti a pokročilej pasívnej bezpečnosti demonštrovanej v reaktore Westinghouse AP1000™, ktorý má rovnako osvedčenú technológiu, ako AP1000 s viac ako osemnástimi rokmi bezpečnej a spoľahlivej prevádzky s rovnakou licenčnou metodikou, rovnakým dodávateľským reťazcom, rovnakými schopnosťami sledovania záťaže, rovnakými pasívnymi bezpečnostnými systémami, čo spoločnosti JAVYS, a. s., poskytne výhodu podstatných synergií medzi AP300 a AP1000 vrátane výstavby, prevádzky a údržby elektrárne.

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., zabezpečuje v SR činnosti v oblasti záverečnej časti jadrovej energetiky. Medzi jej hlavné aktivity patrí vyraďovanie jadrových elektrární A1 a V1, nakladanie s rádioaktívnymi  odpadmi,  vyhoreným  jadrovým  palivom,  inštitucionálnym  rádioaktívnymi  odpadmi  a zachytenými rádioaktívnymi materiálmi v rámci územia SR. Spoločnosť JAVYS, a. s., pri všetkých svojich aktivitách kladie mimoriadny dôraz predovšetkým na bezpečnosť, kvalitu a ochranu životného prostredia.

Mgr. Miriam Žiaková
hovorkyňa

 

< Späť