Spoločnosť JAVYS a Ekonomická univerzita v Bratislave budú spolupracovať vo vedecko-výskumnej oblasti a vzdelávacom procese. Podpisom memoranda o porozumení (MoU) obe inštitúcie prejavili vôľu prispieť k rozvoju vedomostnej spoločnosti.

Cieľom podpisu MoU bolo vymedzenie rámca pre obojstranne prospešnú spoluprácu medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a spoločnosťou JAVYS, a. s., (Jadrová a vyraďovacia spoločnosť). Obe inštitúcie majú vôľu prostredníctvom poskytovania vzájomnej pomoci, cieľovo orientovanej do záujmových oblastí pôsobnosti oboch strán memoranda, spolupracovať za účelom kvalifikovaného, efektívneho a pružného, vzájomne koordinovaného riešenia úloh vlastného a spoločenského záujmu.

 

Pavol Štuller, PhD., MBA, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ JAVYS, a. s.:

„Podpisom memoranda medzi spoločnosťou JAVYS a Ekonomickou univerzitou vytvárame rámec na prehĺbenie vzájomnej spolupráce v oblasti prípravy odborného personálu a rozšírenie aktivít o odbornú podporu Ekonomickej univerzity v oblasti vyraďovania jadrových zariadení a prípravy nových odborníkov v jadrovej energetike.“

 

Ferdinand Daňo, prof. Ing. PhD., rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave

“Ekonomická univerzita v Bratislave podporuje intenzívnu spoluprácu s významnými organizáciami a spoločnosťami hospodárskej praxe. Deklaruje tým svoj záujem o prepájanie teórie a praxe, čím vytvára pre študentov podmienky pre atraktívne štúdium.”

 

Peter Drábik, doc. Ing., PhD., MSc., dekan Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislava

„Sme presvedčení, že naša univerzita prispeje k riešeniu otázok, ktoré má JAVYS v ekonomickej oblasti tak, aby mohla firma fungovať efektívnejšie a napĺňať svoje projektové zámery. Zároveň je našou víziou  v spolupráci s tretím partnerom, univerzitou, ktorá sa zaoberá technickými otázkami, pripraviť v budúcnosti spoločný študijný program, ktorý bude pre JAVYS prospešný najmä v oblasti zamestnanosti.“

 

Spolupráca medzi JAVYS, a. s., a Ekonomickou univerzitou v Bratislave bude primárne zameraná na:

- vedecko-výskumnú a poradenskú činnosť,

- spoločensky prospešné aktivity,

- vzdelávací proces. 

 Ekonomická univerzita v Bratislave je vzdelávacou a vedeckou ustanovizňou v oblasti ekonómie, ktorej poslaním je vzdelávať a rozvíjať poznanie na základe tvorivého vedeckého bádania v oblasti ekonómie, spoločenských a humanitných vied, a tým prispievať k rozvoju vedomostnej spoločnosti.

 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., zabezpečuje v SR činnosti v oblasti záverečnej časti jadrovej energetiky. Medzi jej hlavné aktivity patrí vyraďovanie jadrových elektrární A1 a V1, nakladanie s rádioaktívnymi  odpadmi,  vyhoreným  jadrovým  palivom,  inštitucionálnym  rádioaktívnymi  odpadmi  a zachytenými rádioaktívnymi materiálmi v rámci územia SR. Spoločnosť JAVYS, a. s., pri všetkých svojich aktivitách kladie mimoriadny dôraz predovšetkým na bezpečnosť, kvalitu a ochranu životného prostredia.

Mgr. Miriam Žiaková
hovorkyňa

< Späť