Podpora jadrovej energetiky a výstavba nových jadrových zdrojov budú na Slovensku premiérskymi témami. Uviedol predseda vlády na medzinárodnej konferencii ENEF - European Nuclear Energy Forum 2023.

Z úvodného príhovoru predsedu vlády SR na konferencii ENEF, ktorá sa konala 7. novembra 2023 v Bratislave vyplynulo, že rozvoj a podpora jadrovej energetiky bude premiérskou témou. Premiér potvrdil ambíciu vlády pokračovať pod taktovkou spoločnosti JESS vo výstavbe nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach, pričom nemenej dôležitou bude podľa jeho vyjadrení aj diskusia o malých modulárnych reaktoroch, ktorú má v gescii spoločnosť JAVYS.

Na konferencii, ktorá má tradíciu od roku 2007 zaznelo, že v kontexte aktuálnej energetickej a geopolitickej situácie nastáva renesancie jadra, kedy krajiny čelia mnohým výzvam a prehodnocujú svoj energetický mix. Vyzdvihnutá bola dôležitosť dekarbonizácie a vzájomnej spolupráce krajín s výmenou skúseností vo všetkých oblastiach jadrovej energetiky, pričom má Slovensko v oblasti jadra veľké plány pri rešpektovaní alternatívnych zdrojov ako je vietor a slnko.

 

Kadri Simson, European Commissioner for Energy

„Absolútnou prioritou je bezpečnosť dodávok energií a druhou, rovnako dôležitou témou je klimatická zmena ako existenčná hrozba. Preto by sme mali znížiť produkciu skleníkových plynov a jednou z ciest je jadro. Európska komisia  sa zapojila aj do vytvorenia podmienok rozvoja malých modulárnych reaktorov (SMR), pretože nové technológie jadrovej energetiky budú hrať významnú úlohu. Komplexnou otázkou je zadná časť palivového cyklu, pričom sa komisia zaoberá aj hlbinnými úložiskami v súlade s bezpečnostnými požiadavkami a to tak, aby boli zavedené do praxe najlepšie postupy. Na tento účel budú vyčlenené nemalé finančne prostriedky, pričom všetky kroky musia byť realizované pri akceptácii verejnosťou.“

V panelových diskusiách sa hovorilo o výzvach pre jadro v čase vojenských konfliktov, o tom, že pri  rozvoji jadrovej energetiky je kľúčovou politická vôľa a hostia diskutovali aj o diverzifikácia zdrojov v oblasti dodávok jadrového paliva.

 

Marta Žiaková, predsedníčka Úradu jadrového dozoru SR 

„Diverzifikácia zdrojov jadrového paliva je jedna vec, ale reálne vlastnosti a parametre nového typu paliva druhá. Všetko si vyžaduje čas a zmena možno potrvá aj niekoľko rokov.“

Diskutujúci hostia sa zhodli, že pozornosť sa síce opäť obracia späť k jadru, ale v súčasnosti to už nie je to isté jadro ako v minulosti. Hľadáčik je zamierený na nové SMR, viac sa venujeme zadnému palivovému cyklu, kde sa hľadá dobré riešenie na financovanie vyraďovacích procesov a že výroba energie iba z obnoviteľných zdrojov je nereálny sen.

 

Pavol Štuller, generálny riaditeľ JAVYS

„Proces vyraďovania jadrových zariadení sa často podceňuje. Pritom je mimoriadne dôležitý v závere prevádzky jadrového zariadenia a práve Slovensko môže byť príkladom úspešného príbehu ako efektívne vyraďovať, využívať odborné kapacity a následne využívať lokalitu pre ďalšie budovanie jadrových zariadení. Vyraďovací proces je zároveň príležitosťou ako si udržiavať kvalifikovanú pracovnú silu. V súčasnosti je aj omnoho väčšia potreba komunikovať všetky činnosti s verejnosťou. Nestačia iba skvelé technické a technologické riešenia, dôležité je, aby im ľudia verili. Verejnosti treba vysvetľovať, že riešenia záverečnej časti jadrovej energetiky môžu byť udržateľné, efektívne a bezpečné.“

 

V ďalších častiach panelových diskusií sa hovorilo viac aj o vyhoretom jadrovom palive, jeho konečnom ukladaní  a budovaní hlbinných úložísk, pričom inšpiráciou nám môžu byť krajiny ako je Švédsko a Fínsko, ktoré sú dôkazom, že k zadnej časti palivového cyklu možno pristupovať efektívne, zodpovedne a s budovaním dôvery s verejnosťou a politikmi. Vyhoreté jadrové palivo sa totiž už nepovažuje za odpad, ale za strategickú surovinu, ktorá môže nájsť v budúcnosti nové využitie.

Diskutujúci sa preto zhodli, že finálny koncept budovania hlbinných úložísk treba na európskej úrovni nanovo prediskutovať, pretože ich realizácia dnes závisí od mnohých faktorov. Skúsenosti z Fínska a Švédska tiež potvrdzujú, že túto tému je potrebné správne komunikovať verejnosti a dôsledne ju do procesov zapájať. Dôvera medzi občanmi a transparentnosť procesov je dôležitá, aby sa dospelo k efektívnemu rozhodovaniu. Dôkazom toho je Švédsko, kde vďaka zapojeniu zainteresovaných strán, zelených a mimovládnych organizácii do konzultácií a rozhodovania dosiahli stav, že 86% samosprávy vníma hlbinné úložisko ako bezpečné a projektu povedali áno. Obce dokonca medzi sebou o jeho umiestnenie a benefity súperili. Švédsko totiž na rozdiel od Fínska nepristupovalo k hlbinnému úložisku ako priemyselnému projektu, ale ako k environmentálnemu.

V závere sa diskutovalo o nedostatkoch vo vzdelávacom systéme a potrebných zmenách, aby sa na trh dostával dostatok kvalifikovanej sily, pričom napríklad v Slovinsku nastal po popularizácii témy veľký záujem o prácu v oblasti jadrovej energetiky a sa stala atraktívnou a perspektívnou.

ENEF

  • Európske jadrové fórum bolo založené Európskou komisiou v roku 2007
  • Každoročné zasadnutia sa uskutočňujú striedavo v Bratislave a v Prahe.
  • Svojou dôležitosťou sa radí medzi podujatia mimoriadneho významu, ktoré vysielajú jasný politický signál k aktuálnym témam v oblasti jadrovej energetiky.
  • ENEF predstavuje aj významnú platformu pre diskusiu.

V predvečer konferencie ENEF sa konalo odborné stretnutie Európske perspektívy rozvoja novej jadrovej energetiky, organizované Francúzsko – slovenskou obchodnou komorou, ktorého témami boli súčasné aj budúce projekty slovenských a francúzskych aktérov v jadrovom sektore, či partnerstvá dodávateľského reťazca v európskom jadrovom programe. Na konferencii v zastúpení spoločnosti JAVYS odzneli informácie o stave, rozvoji a perspektívach jadrovej energetiky na Slovensku. Od ostatných účastníkov informácie o najnovšom vývoji vo Francúzsku, Spojenom kráľovstve a ďalších európskych krajinách. Záver konferencie patril okrúhlemu stolu so slovenskými a francúzskymi predstaviteľmi jadrového sektora.

  

Mgr. Miriam Žiaková
hovorkyňa

 

< Späť