Spoločnosť JAVYS, a. s., v oblasti BOZP a ochrany pred požiarmi pokračovala v roku 2023 v pozitívnom trende a obhájila medzinárodne uznávaný certifikát podľa normy ISO 45001:2018, čo potvrdzuje, že proces riadenia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v spoločnosti JAVYS, a. s., spĺňa vysoké kritériá a požiadavky uvedenej normy. 

Úroveň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi v spoločnosti sa hodnotí kontrolou na pracoviskách, pri ktorej sa posudzuje splnenie zákonných pracovnoprávnych požiadaviek a súvisiacich predpisov. Účelom kontrolnej činnosti je zistiť skutkový stav, prijať opatrenia a odstrániť zistené nedostatky.

Jedným z hlavných ukazovateľov, ktorý poskytuje ucelený obraz o stave bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v spoločnosti je ukazovateľ úrazovosti, t. z. vzájomný vzťah počtu registrovaných pracovných úrazov a priemerného počtu zamestnancov spoločnosti, ktorý mal v sledovanom období hodnotu 0. Prevencia úrazov a chorôb z povolania na rizikových pracoviskách bola zabezpečená kontrolnou činnosťou a prideľovaním vhodných osobných ochranných pracovných prostriedkov v zmysle vypracovaných prevádzkových poriadkov a posudkov o riziku. 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci patria medzi najvyššie priority spoločnosti, a preto je eliminovanie pracovnej úrazovosti na čo najnižšiu úroveň jej hlavným cieľom. Ten dosahuje JAVYS, a. s., neustálym zisťovaním nebezpečenstiev a ohrození pri výkone pracovných činností, monitorovaním zistených skutočností a prijímaním bezpečnostných opatrení. Maximálny dôraz sa sústredí na dodržiavanie požiadaviek v oblasti ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi na všetkých pracoviskách súvisiacich s nakladaním s rádioaktívnymi odpadmi, vyhoretým jadrovým palivom a pri vyraďovaní jadrových elektrární V1 a A1.

Veľkú pozornosť venuje spoločnosť bezpečnosti dodávateľov, ktorým poskytuje školenia a informovanie z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a prístup k dokumentácii BOZP.

Spoločnosť zabezpečuje podmienky protipožiarnej bezpečnosti objektov stanovené v právnych predpisoch preventívnou kontrolnou činnosťou a udržiavaním požiarnotechnických prostriedkov v akcieschopnom stave.

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., zabezpečuje v SR činnosti v oblasti záverečnej časti jadrovej energetiky. Medzi jej hlavné aktivity patrí vyraďovanie jadrových elektrární A1 a V1, nakladanie s rádioaktívnymi  odpadmi,  vyhoreným  jadrovým  palivom,  inštitucionálnym  rádioaktívnymi  odpadmi  a zachytenými rádioaktívnymi materiálmi v rámci územia SR. Spoločnosť JAVYS, a. s., pri všetkých svojich aktivitách kladie mimoriadny dôraz predovšetkým na bezpečnosť, kvalitu a ochranu životného prostredia.

Mgr. Miriam Žiaková
hovorkyňa 

< Späť