Pokračovaním vyraďovacieho procesu jadrových elektrární A1 a V1 dochádza k produkcii kovových odpadov z kontrolovaného pásma aj mimo neho a pri splnení podmienok na uvoľnenie spod administratívnej kontroly sa kovy vracajú do recyklačného procesu. V roku 2023 spoločnosť JAVYS odovzdala na zhodnotenie takmer 1 700 ton kovových odpadov.   

Z celkového objemu kovových odpadov tvoril najväčší objem železný šrot, a to až 1 171,7 ton. Druhým odpadom s najväčším objemom, ktorý bol odovzdaný do recyklačného procesu bola nehrdzavejúca oceľ, v objeme 281 ton. 

Zhodnocovanie čo najväčšieho množstva odpadov, minimalizácia ich tvorby a ochrana životného prostredia patria medzi hlavné ciele spoločnosti JAVYS. Finančné prostriedky, ktoré spoločnosť získava odovzdaním odpadov na ich zhodnotenie recykláciou sa opätovne investujú do procesu vyraďovania jadrových zariadení, čím dochádza k úspore finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a v prípade vyraďovania JE V1 aj prostriedkov Európskej únie.


Prehľad  kovových odpadov odovzdaných na recykláciu a ich objemov v roku 2023

Druh materiálu

hmotnosť (t)

hliník

   4,62 

nehrdzavejúca oceľ

281,40 

výstuž betónových konštrukcií

121,38 

železný šrot

1 171,72 

káble

102,14 

spolu

1 681,26 

Zdroj: JAVYS, a. s.

 

Mgr. Miriam Žiaková
hovorkyňa

 

< Späť